Epinastine


Paddock Laboratories | Epinastine (Medication)


Desc:

Ang Epinastine ay isang medikasyon na kasama sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na mga antihistamine, at ginagamit upang pigilan ang pangangati ng mga matang kaugnay sa mga alerhiya. Gamitin ang medikasyong ito sa parehong mata, kadalasan ay dalawang beses araw-araw; o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Sundin ang instruksyon sa balat para sa tamang paggamit. Kung ikaw ay magsusuot ng mga lenteng kontak, alisin ang mga ito bago maglagay ng medikasyon at maghintay ng kahit 10 minuto pagkatapos gumamit ng mga pamatak bago suiting muli ang iyong mga lente. ...

Side Effect:

Ang Epinastine ay kadalasang mainam na tinatanggap at ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi nagsasanhi ng seryosong masamang reaksyon. Ang pinakakaraniwang mga epekto ay may kasamang: pagsusunog na mata, iritasyon, pangangati, o pamumula, sakit ng ulo at mga sintomas ng sipon. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga higit na matinding epekto ay hindi malamang mangyari. Ngunit, kung ikaw ay may mapansing mga hindi karaniwang sintomas, sabihin agad sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, sa ibang mga gamot o may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon inpeksyong bakteryal, ng mikrobyo, o halamang singaw sa mata. Ang Elestat ay hindi inirirekomenda sa mga batang may edad na mas mababa sa 4 taon. Kausapin ang iong doktor bago gumamit ng Elestat habang nagbubuntis at nagpapasuso. ...