Bivalirudin - injectable


Unknown / Multiple | Bivalirudin - injectable (Medication)


Desc:

Ang Bivalirudin ay ipinahihiwatig bilang isang anticoagulant sa mga pasyenteng adulto na sumasailalim sa percutaneous coronary interbensyon (PCI), kabilang ang mga pasyente na may ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) na sumasailalim sa pangunahing PCI. Ipinapahihiwatig din ito para sa paggamot ng mga pasyenteng adulto na hindi maayos ang angina/non-ST segment elevation myocardial infarction (UA / NSTEMI) na binalak para sa kagyat o maagang interbensyon. Ang Bivalirudin ay dapat ibigay kasama ng aspirin at clopidogrel. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka, heartburn, sakit ng ulo, o menor na pagdurugo/pangangati sa lugar ng iniksyon ay maaaring mangyari. Maaaring ikaw ay madaling dumugo o magkapasa habang ginagamit mo ang gamot na ito. Maging maingat upang maiwasan ang mga pinsala hanggang sa mapawi ang mga epekto ng gamot. Subaybayan ang anumang pagdurugo mula sa mga bukas na lugar tulad sa paligid ng itinurok. Suriin din ang dugo sa iyong ihi o dumi. Kung mayroon kang anumang pagdurugo o pinsala, sabihin kaagad sa iyong doktor. Kailangang suriin ng iyong doktor ang iyong dugo sa regular na pagbisita habang ginagamit mo ang gamot na ito. ...

Precaution:

Siguraduhin na alam ng iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, o kung mayroon kang problema sa bato, sakit na pagdurugo tulad ng hemophilia, o kung madali kang magkapasa. Sabihin sa iyong doktor kung tumatanggap ka ng brachytherapy (isang paggamot sa radyasyon). Ang pinagsamang paggamit ng mga gamot na anti-coagulant ay maaaring asahan na madagdagan ang panganib ng pagdurugo. Kapag ang bivalirudin ay pinagsama sa isang platelet inhibitor o isang anti-coagulant na gamot, ang mga klinikal at biyolohikal na mga parametro ng haemostasis ay dapat na regular na subaybayan. ...