Ethinyl estradiol and levonorgestrel


Teva Pharmaceutical Industries | Ethinyl estradiol and levonorgestrel (Medication)


Desc:

Ang Ethinyl estradiol at levonorgestrel ay mga porma ng estrogen at progesterone, parehong mga hormong pambabae na kasama sa kontrasepsyon. Ang medikasyong ito ay ginagamit bilang emergency contraceptive (EC) upang pigilan ang pagpapalya ng o kontraseptibo hindi protektadong pagtatalik. Ang kombinasyon ng Ethinyl estradiol at levonorgestrel ay isang pambibig na medikasyon at dapat na inumin gamit ang bibig, agad at sa loob ng 72 mga oras pagkatapos magkaroon ng hindi protektadong pakikipagtalik, at ikalawang dosis 12 oras sunod sa una, upang maging epektibo. Tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko para sa mas maraming impormasyon. Sundin ng eksakto ang mga instruksyong nasa pabalat para sa tamang paggamit. ...

Side Effect:

Pinakakaraniwan, ang Ethinyl estradiol at levonorgestrel ay maaaring magsanhi ng mga sumusunod na epekto: sakit ng ulo o malumanay na pagkahilo; pagduduwal o pagsusuka; mga pagbabago sa iyong regal tulad ng spotting, napaaga o huling regla, mas marami o kaunting regla, mas matagal o maikling regla; o panlalambot ng suso. Ang mga ito ay hindi seryosos, ngunit kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga higit na matinding masamang reaksyon ay may kasamang: pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ang lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; biglang pagkakapos ng hininga, biglang sakit o paninikip ng dibdib, o pag-ubo ng dugo; sakit, pamumula, pamamaga, o pamamanhid ng braso o binti; matinding sakit ng ulo, biglang hirap makakita o magsalita, pagkahilo, panghihina, pamamahid, o pagkahimatay; matinding sakit o panlalambot sa tiyan; o paninilaw ng balat o mga mata, pagduduwal, sakit o hindi kaginhawan ng tiyan, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagpapasa, matinding pagod. Kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga ito, humingin ng agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, sa ibang mga gamot o may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: altapresyon, anghina, o sakit sa puso; atakeng serebral; karamdaman sa pagdurugo o pamumuo ng dugo; kanser sa suso, matris, o ibang kaugnay sa hormon; sakit s aatay; hindi nasuri, abnormal na pagdurugo ng ari ng babae; mga migraine o matindi, nauulit na mga sakit ng ulo; dyabetis; o kung ikaw ay naninigarilyo. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...