Exenatide


Amylin Pharmaceuticals, Inc. | Exenatide (Medication)


Desc:

Exenatide is a medicine that works by helping your pancreas to produce insulin more efficiently to control blood sugar levels. Exenatide is used in the treatment of type 2 diabetes. Exenatide is injected under the skin. Use it exactly as your doctor directed for your condition and follow the instruction properly. Use a different place on your stomach, thigh, or upper arm each time you inject Exenatide, it's not recommended to inject into the same place two times in a row. ...

Side Effect:

Ang karaniwang epekto ng Exenatide ay ang mga sumusunod: mahina hanggang katamtamang pagduduwal; pananakit ng tyan, pagtatae o hirap sa pagdumi; pagbabawas ng timbang; pangangati o pagkakaroon ng bukol sa lugar nilagyan ng iniksyon. Kung ang mga ito ay manatili o maging malubha, tawagan ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga sumusunod na malubhang epekto ay mangangailangan ng mabilis na pangangalagang medikal: reaksyong alerdyi--hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng labi, dila, o mukha; pamamantal; pamamaga ng leeg o lalamunan (paglaki ng teroydeyo), pagkamalat, hirap sa paglunok o paghinga; pamamaga, pagdagdag ng timbang, pakiramdam na naghahabol ng hininga, pag-ihi ng madalang kaysa dati o hindi pag-ihi; pagkaantok, pagkalito, pagbabago ng damdamin, matinding pagka-uhaw, pagtatae, pananakit ng gitna at ibabang bahagi ng likod; matinding pananakit sa itaas na bahagi ng tiyan na kumakalat hanggang sa likod, pagsusuka; o hypoglycemia. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito o sa ibang gamot o kung ikaw ay ibang uri ng alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot o kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato o kasaysayan ng pagsasalin ng ibang bato sa iyong katawan; problema sa panunaw; kasaysayan ng pancreatitis o bato sa apdo; kasaysayan ng pagkalulong sa alak; o kasaysayan ng mataas na triglycerides. Ang Exenatide ay hindi dapat gamitin upang gamit ang type 1 na diyabetis. Sapagkat ang Exenatide ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkaantok, huwag magmamaneho o gagamit ng mabibigat na makina hanggat ikaw ay nakasisiguro na magagampanan ang nasabing gawain ng ligtas. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito sa mga nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso ng iyong doktor. ...