Influenza Virus Vaccine Nasal


Merck & Co. | Influenza Virus Vaccine Nasal (Medication)


Desc:

Ang Influenza Virus Vaccine Nasal ay isang bakuna na iniisprey sa ilong upang makatulong na maprotektahan laban sa trangkaso. Maaari itong gamitin sa mga bata, kabataan, at matatanda na edad 2 hanggang 49. Tinatawag din itong live atenuated influenza vaccine (LAIV). Gumagana ang bakunang influenza virus sa pamamagitan ng paglalantad sa iyo sa isang maliit na dosis ng virus, na makakatulong sa iyong katawan na magkaroon ng kaligtasan sa sakit. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, maaaring mangyari ang mga ibang epekto. Kasama sa mga hindi gaanong seryoso ang: mababang lagnat, panginginig; tumutulong-sipon o baradong ilong; namamagang lalamunan, ubo; sakit ng ulo; pagkaramdam ng pagod o inis; pagsusuka; o sakit ng kalamnan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Bihirang ang mga seryosong epekto na ito ay maaari ding lumitaw: isang reaksiyon sa alerdyi - pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; matinding panghihina o hindi pangkaraniwang pakiramdam sa iyong mga braso at binti (maaaring mangyari 2 hanggang 4 na linggo pagkatapos mong matanggap ang bakuna); o mataas na lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon: kasalukuyang hingal na paghinga; nagkaroon ng isang kasaysayan ng paghingal kung wala pang 5 taong gulang; ay nagkaroon ng sindromang Guillain-Barré; nagkaroon ng mahinang sistemang immuno o nanirahan kasama ang isang tao na may malubhang mahinang sistemang immuno; may mga problema sa iyong puso, bato, o baga; may diyabetis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...