Interferon alfa - 2b


Merck & Co. | Interferon alfa - 2b (Medication)


Desc:

Ang Interferon alfa-2b ay isang gamot na kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinawag na mga pampabago sa biolohikal na tugon. Ginagamit ang gamot na ito upang gamutin ang iba`t ibang mga kanser tulad ng lukemya, melanoma, o sarkoma na may kaugnayan sa AIDS na Kaposi, at mga impeksyon sa virus tulad ng talamak na hepataytis B, talamak na hepataytis C, at mga kulugo sa ari. Interferon alfa-2b ay itinuturok sa ilalim ng balat (pang-ilalim ng balat) o sa isang kalamnan (intramuscular) ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa isang ospital. Kung gagamitin mo ito sa bahay, sundin nang maayos ang mga tagubilin sa tatak. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Interferon alfa-2b ay maaaring maging sanhi ng matinding epekto tulad ng: isang reaksiyon sa alerdyi - pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; depresyon, agresibong pag-uugali, o pag-iisip na saktan ang iyong sarili o ang iba; mabilis, mabagal, o hindi pantay na tibok ng puso, pakiramdam na maaari kang mahimatay; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, maputlang balat, madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; mga problema sa paningin o pandinig; mas madalang na pag-ihi kaysa sa dati o hindi pag-ihi; matinding sakit sa tiyan, paninilaw ng balat; ubo na may dilaw o berde na uhog, kapos sa paghinga; sakit sa dibdib, sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduwal, pagpapawis, pangkalahatang sakit ng damdamin; biglaang pamamanhid o panghihina, sakit ng ulo, pagkalito, o mga problema sa pagsasalita o balanse; o isang matinding pamumula, pagbabalat, at pulang pantal sa balat. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Mas karaniwan, ang mga hindi gaanong seryosong epekto na ito ay maaaring mangyari: pagkahilo, umiikot na sensasyon; sakit ng kalamnan, pagod na pakiramdam; pagduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain; tuyong bibig, tuyong ubo, namamagang lalamunan, pagkawala ng buhok; banayad na pangangati o pantal sa balat; o pagkasunog, pagdurugo, sakit, pangangati, o pagbabago ng balat kung saan itinurok ang gamot. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang mga sumusunod na kondisyon: anemya, neutropenia, thrombositopenia, kanser, diyabetis, problema sa mata, sakit sa puso tulad ng angina, o hindi regular na tibok ng puso, mataas na presyon ng dugo, HIV impeksyon, mga sakit sa sistemang immuno tulad ng lupus, soryasis, at rayuma, kolaitis, sakit sa bato, sakit sa atay, sakit na talamak na pagkabara ng baga -COPD, hika, pulmonya, pagkabalisa, pagkalungkot, pankreatitis, sakit sa pagkombulsyon, sakit sa teroydeo, paggamit o pang-aabuso sa gamot at alkohol. Dahil ang Interferon alfa-2b ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-kaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...