Labetalol


Isotec Pharmaceeuticals | Labetalol (Medication)


Desc:

Ang labetalol ay parehong alpha blocker at beta blocker at gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng epinephrine sa mga vessel ng puso at dugo. Ang gamot na ito ay ginagamit sa panggagamot sa hypertension (mataas na presyon ng dugo). Ang labetalol ay reseta lamang na gamot at dapat inumin sa pamamagitan ng bibig, may laman o wala ang tiyan, karaniwang dalawang beses sa isang araw, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosage nito ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag taasan ang dosage o dalas kung walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang labetalol ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto katulad ng:allergic reaction - pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o hives; mabagal o hindi pantay na tibok ng puso; pakiramdam na light-headed, pagkahimatay, pakiramdam ng kulang sa paghinga, kahit na banayad lang ang paggawa nito; pamamaga ng iyong mga bukung-bukong o paa; pagkahilo, sakit sa tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng ganang kumain, madilim na ihi, kulay clay na dumi, paninilaw; depresyon; o maginaw na pakiramdam sa iyong mga kamay at paa. Kung may napansin ka alinman sa mga ito ay humingi agad ng tulong medikal. Ang mga hindi gaanong malubha at mas karaniwang epekto ay ang mga sumusunod:bawas na sex drive, impotence, o hirap sa pagkakaroon ng orgasm; problema sa pagtulog (insomnia); pagod na pakiramdam; o pagkabalisa, pagiging nerbiyoso. Kung mayroon man sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergies. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:treated stable heart failure, sakit sa bato, sakit sa atay, hyperthyroidism, problema sa sirkulasyon ng dugo tulad ng Raynaud's disease, o peripheral vascular disease, mental o mood disorders tulad ng depresyon, isang sakit sa kalamnan na tinatawag na myasthenia gravis. Dahil ang labetalol ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang maging sigurado ka na maaari mo nang magawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...