Methylphenidate


Boehringer Ingelheim | Methylphenidate (Medication)


Desc:

Ang Methylphenidate hydrochloride ay pampasigla sa sentrong nerbus sistem. Ang gamot na ito ay ginagamit sa mga sikolohikal, edukasyunal, at mga social measures, upang gamutin ang attention deficit hyperactivity disorder - ADHD. Ginagamit rin ang Methylphenidate upang gamutin ang attention deficit disorder (ADD) at narkolepsi. ...

Side Effect:

Sa mga kinakailangan nitong mga epekto, Maaari ring magdulot ang Methylphenidate hydrochloride ng mga epekto tulad ng: reaksyong alerdyi – pantal, pangangati, hirap sa paghina, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mabilis, kabog, o di-pantay na tibok ng puso; pakiramdam na parang hihimatayin; lagnat, sakit sa lalamunan, at sakit sa ulo nang may malubhang pagpaltos, pagbabalat, at pamumula ng balat; aggresyon, kawalang pahingahan, mga halusinasyon, di-karaniwang pagkikilos, o mga motor tics tulad ng mga di-regular na paggalaw ng mga kalamnan; madaling magkapasa, kulay lilang tuldok sa balat; o matinding sakit ng ulo, panlalabo ng mga mata, buzzing sa tainga, kabagabagan, pagkatuliro, pananakit ng dibdib, kakulangan sa paghinga, di pantay na tibok ng puso, atake. Kung ikaw ay nakakaramdam ng alinman sa mga ito humanap ng agarap atensyong medikal. Maraming mga karaniwan at di-gaano kaseryosong mga epekto ang kasama: pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain; mga problema sa paningin, pagkahilo, banayad na sakit ng ulo; pagpapawis, banayad na pantal sa balat; pamamanhid, tingling, o malamig na pakiramdam sa iyong mga kamay o paa; ninenerbyos, mga problema sa pagtulog (insomnia); o pagbawas ng timbang. Kung alinman sa mga ito ang nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong anuan mga uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: mataas na presyon ng dugo, glawkoma, mga problema sa puso, tulad ng di-regular na pagtibok ng puso, pagpalya ng puso, nakaraang atake sa puso, mga problema sa pagkakagawa ng puso, kondisyon sa pagiisip o kalagayan lalo na ang kabagabagan, tensyon, kairita, personal o pamilyang kasaysayan ng mga karamdaman sa pagiisip o kalagayan tulad ng bipolar na karamdaman, depresyon, o sikosis, personal o pamilyang kasaysayan ng di-kontroladong paggalaw ng mga kalamnan tulad ng motor tics, o Tourette's na sakit, hyperthyroidism, at atakeng karamdaman. Dahil ang Methylphenidate hydrochloride ay maaaring magdulot ng pagkahilo at mga problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang ikaw ay makasigurong kaya itong isagawa ng ligtas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...