Metoclopramide


Rosemont Pharmaceuticals | Metoclopramide (Medication)


Desc:

Ang Metoclopramide ay isang a prokinetic na gamot. Ang gamot na ito ay ginagamit bilang pang-madaliang paggamot para sa heartburn na nagaganap pagkatapos kumain o habang umaga pa. Ang Metoclopramide ay ginagamit rin sa mga pasyenteng may dyabetis na may gastroparesis, upang maiwasan ang pagduduwal o pagsusuka mula sa kemoterapya o paggamot na radyasyon para sa kanser. Dapat na iniinom ang gamot na ito sa bibig ng 30 minuto bago ang pagkain at sa pagtulog, kadalasan 4 na beses kada araw o gaya ng itinuro sa iyo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pinaka karaniwang, Metoclopramide ay maaaring magdulot ng pagkaantok, pagkahilo, kapaguran, hirap sa paghinga, kainisan, sakit sa ulo, at pagtatae. Kung alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Maraming mga malubhang kabaligtarang reaksyon ang kasama: isang alerhiya – pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mga pagbabago sa kaisipan o sa kalagayan tulad ng kabagabgan, pagkatuliro, depresyon, o mga pagiisip ng pagpapaktiwakal, bumabang abilidad sa pakikipagtalik, kawalan ng abilidad na tumahimik sa tabi, pasma ng mga kalamnan o di-kontroladong paggalaw ng mga kalamnan, abnormal na paggawa ng gatas ng suso, lumaki o masakit na suso, pamamaga ng mga kamay at paa, mga pagbabago sa regla sa mga kababaihan, panginginig, mabagal o hirap sa paggalaw, paninigas ng mga kalamnan, walang ekspresyong mukha, lagnat, naninigas na mga kalamnan, madaming pagpapawis, mabilis na tibok ng puso, o pagkatuliro. Kung ikaw ay nakakapansin ng alinman sa mga ito kaagad na humanap ng agarang atensyong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang uri ng mga alerhiya. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: pagdurugo, pagbara o butas sa bituka o tiyan, kanser sa suso, dyabetis, mataas na presyon ng dugo, mga problema sa kidney, pagpalya ng puso, mga problema sa kaisipan o kalagayan tulad ng depresyon, o kaisipan sa pagpapatiwakal, sakit na Parkinson's, mga problema sa atay tulad ng sirosis, o porphyria, pheochromocytoma, mga atake, o tiyak na problema sa enzyme ng dugo. Dahil ang Metoclopramide ay maaaring makapagdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabigat na makinary hanggang ikaw ay makasigurong kaya itong isagawa ng ligtas. At iwasan ang pag-inom ng mga inuming nakakalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...