Quinidine


Isotec Pharmaceeuticals | Quinidine (Medication)


Desc:

Ang Quinidine ay isang antiarrhythmic na gamot na gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa mga hindi normal na signal ng tibok ng puso. Ang gamot na ito ay ginagamit upang matulungan ang puso na tumibok nang normal sa mga taong may ilang mga karamdaman sa tibok ng puso tulad ng : atrial fibrillation, atrial flutter, at ventricular arrhythmias tulad ng paroxysmal ventricular tachycardia. Ang Quinidine ay isang gamot na nirereseta lamang at dapat na inumin na mayroon o walang pagkain ng may isang buong basong tubig, o alinsunod sa direksyon ng iyong manggagamot. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa ng iyong katawan sa gamutan. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong manggagamot. Huwag humiga ng 10 minuto pagkatapos uminom ng gamot na ito.

...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, maaaring mangyari ang mga epekto. Karaniwan, ang Quinidine ay maaaring maging sanhi ng: bahagyang pagsama ng pakiramdam sa tiyan; sakit ng ulo; nabawasan na gana sa pagkain; pagtatae; sakit o pulikat, isang mainit na pakiramdam sa lalamunan o dibdib tulad ng heartburn, o panghihina ng kalamnan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong manggagamot. Kasama sa malubhang epekto ay ang: isang reaksiyon ng allergy - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; isang bago o isang lumalalang hindi regular na pattern ng tibok ng puso; sakit sa dibdib o kakulangan sa ginhawa sa dibdib; umuugong sa tainga; mga pagbabago sa paningin; pagkahilo, pagkahimatay, o sakit ng ulo; pantal; kahirapan sa paghinga; sakit sa kalamnan ng tiyan, pagduwal, o pagsusuka; o paninilaw ng balat o mga mata. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong manggagamot kung mayroon kang anumang uri ng mga allergy. Sabihin sa iyong manggagamot kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kundisyon: ilang uri ng sakit sa puso, napakababang presyon ng dugo, kasaysayan ng madaling magkapasa o pagdurugo, myasthenia gravis, sakit sa bato, sakit sa atay, isang uri ng karamdaman sa dugo (kakulangan ng G6PD), hika, o kasalukuyang impeksyon na may lagnat. Dahil ang Quinidine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot.

...