Rituximab


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Rituximab (Medication)


Desc:

Isang monoclonal antibody ang Rituximab na gumagana sa paraan ng pagpigil sa pagdami ng mga cancer cells at pagbagal ng kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Ginagamit ang gamot na ito upang bigyan ng lunas ang mga lymphomas, leukemias, pagtanggi sa transplant, at ilang mga karamdaman sa autoimmune. Ginagamit ito kasama ng iba pang mga gamot sa cancer upang gamutin ang non-Hodgkin's lymphoma at rheumatoid arthritis sa may mga edad na. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga epekto ng Rituximab ay ang: sakit ng ulo, lagnat, panginginig, pagduwal, heartburn, pamumula, panghihina, o pagkahilo. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubhang epekto ay kinabibilangan ng isang alerdyi tulad ng pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; sakit sa likod, kasukasuan, o kalamnan, labis na pagkauhaw o pag-ihi, pamamaga ng mga kamay o paa, panginginig ng mga kamay o paa, paulit-ulit na sakit sa tiyan o sikmura, matinding pagod, maitim o madilaw na ihi, naninilaw na mga mata o balat, madaling dumugo o magkapasa, itim o matagal ng mga dumi ng tao sa katawan, pagsusuka na parang dinurog na kape, mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, paulit-ulit na namamagang lalamunan, masakit kapag umihi. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi, kapag gumagamit ka ng iba pang gamot at kung ibang kondisyon katulad ng mga sumusunod: mga problema sa dugo tulad ng thrombositopeni, sa puso tulad ng hindi regular na tibok ng puso, o angina, bago o nagbabalik na impeksyon, mga problema sa baga tulad ng pulmonary infiltrates, nakaraang matinding reaksyon sa paggamot sa monoclonal antibody, nakaplanong operasyon o pagbabakuna, impeksyon dulot ng virus tulad ng bulutong-tubig, hepatitis B o C, o herpes. Maaaring magdulot ang Rituximab ng pagkahilo at pag-aantok, iwasang magmaneho at gumamit ng mabibigat na makina hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang gawain na ito. Iwasang magpabakuna o magpa-immunize nang walang pahintulot ng iyong doctor habang ginagamit ang gamot na ito. Hindi inirerekumendang gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...