Spironolactone


Vijay Chemical Corporation | Spironolactone (Medication)


Desc:

Ang Spironolactone ay diuretikong gamot. Ang gamot na ito’y binabawasan ito ang pagpapanatili ng likido (edema) sa katawan at pinipigilan ang sobrang pagsipsip ng sodium. Ang Spironolactone ay ginagamit para gamutin ang edema (pagpapanatili ng likido) na posibelng nangyayari sa may congestive heart failure, cirrhosis ng atay at nephrotic syndrome. Ito ay ginagamit din para gamutin ang mayroong altapresyon at upang masuri at matrato ang pangunahing hyperaldosteronism. Ito’y isang de-resetang gamot lamang at dapat inumin gamit ang iyong bibig, tulad ng itinuro sa iyo ng iyong doktor. Ang dosis na iinumin ay batay sa iyong kondisyong medikal at sa iyong pag-tugon sa paggamot. Hindi dapat dagdagan ang dosis o dalas ng paginom nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga epekto na dala ng Spironolactone ay kasama ang pagdudumi, pagduwal, pagsusuka, lagnat, pagkalito, pag-aantok, pagkahilo at sakit ng ulo, erectile dysfunction sa mga kalalakihan, at iregular o walang regla para sa mga kababaihan. Kung sakali na ang alinman sa mga ito’y nagpatuloy o lumala, nararapat na tawagan ang iyong doktor. Ang mga mas malubhang mga epekto ay: isang reaksiyong alerdyi -pamamantal, pangangati, nahihirapang huminga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pamamantal; pananakit o kahinaan ng mga kalamnan, mabagal na tibok ng puso (bradycardia), iregular na tibok ng puso (arrhythmia), at hindi pangkaraniwang mga sensasyon ng balat tulad ng pagkasunog, pamamanhid na pagkutok o pagkalagot. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito, nararapat na humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: lalo na ang mga kondisyon sa atay o hypopotassemia. Dahil ang Spironolactone ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...