Zidovudine


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Zidovudine (Medication)


Desc:

Ang Zidovudine ay kasama sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na reverse transcriptase inhibitors. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang human immunodeficiency virus (HIV), kung saan ito ay sanhi ng acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Ginagamit din ang Zidovudine sa mga buntis upang maiwasan ang pagpasa ng HIV virus sa hindi pa isinisilang na sanggol. Ito ay isang nireresetang gamot lamang at dapat na inumin na mayroon o walang pagkain, karaniwang 2 hanggang 3 beses sa isang araw o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga hindi gaanong malubhang epekto na sanhi ng Zidovudine ay: problema sa pagtulog (hindi makatulog), kakaibang mga panaginip; banayad na pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, paninigas ng dumi; sakit ng kalamnan o kasukasuan; sakit ng ulo, pagod na pakiramdam; pantal sa balat; o mga pagbabago sa hugis o lokasyon ng taba ng katawan lalo na sa mga braso, binti, mukha, leeg, suso, at baul. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang gamot na ito ay maaari ring maging sanhi ng mas matinding masamang reaksyon: pagduduwal, sakit sa tiyan, mababang lagnat, kawalan ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, paninilaw ng balat; lactic acidosis -sakit sa kalamnan o kahinaan, pagmamanhid o malamig na pakiramdam sa iyong mga braso at binti, problema sa paghinga, pagduduwal na may pagsusuka, at mabilis o hindi pantay na ritmo ng puso; pancreatitis -matinding sakit sa iyong pang-itaas na bahagi ng tiyan na kumakalat sa iyong likuran, pagduduwal at pagsusuka, mabilis na ritmo ng puso; peripheral neuropathy -pagmamanhid, pamamaluktot, o sakit sa iyong mga kamay o paa; madaling pasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan, maputlang balat; puting mga pantal o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; o iba pang mga palatandaan ng bagong impeksyon; o isang reaksyong alerdyi -pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa bato, mga problema sa atay tulad ng hepatitis B o C, cirrhosis, paggamit ng alkohol, mababang pula o puting mga selula ng dugo. Dapat kang laging magkaroon ng proteksyon sa pakikipagtalik upang maiwasan ang pagkalat ng HIV sa ibang tao. Sa panahon ng pagbubuntis gamitin ang Zidovudine lamang kapag talagang kinakailangan. Huwag gamitin ang gamot na ito habang nagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...