Bortezomib


Janssen Pharmaceutica | Bortezomib (Medication)


Desc:

Nakakasagabal ang Bortezomib sa paglaki ng ilang mga selula ng kanser at pinipigilan ang mga ito mula sa pagkalat sa iyong katawan. Ang Bortezomib ay ginagamit upang gamutin ang maraming myeloma at mantle cell lymphoma. Kung minsan ay ibinibigay pagkatapos ng ibang mga gamot sa kanser na sinubukan na ngunit walang matagumpay na paggamot. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos ng paggamit ng gamot na ito tulad ng:pagkalula, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, pagtatae, tibi, pagkapagod, kahinaan, o malabong paningin. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Maraming mga taong gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Ang gamot na ito ay maaaring magpababa ng kakayahan ng iyong katawan upang labanan ang isang impeksyon. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng anumang mga palatandaan ng isang impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, o patuloy na namamagang lalamunan. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga seryosong epekto, kabilang ang:madaling pagkapasa o pagdurugo, pangingilabot / pamamanhid / sakit / nasusunog na pakiramdam ng mga kamay o paa (peripheral neuropathy), nanghihina, sakit ng tiyan, itim na dumi, pagsusuka na tulad kape , problema sa paghinga, pamamaga o sakit sa mas mababang mga binti, mabilis/hindi regular na tibok ng puso, malubhang sakit ng ulo, mga problema sa paningin, mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban (halimbawa, bihira, mga saloobin ng pagpapakamatay), pamamaga ng mga kamay/bukung-bukong/paa, nagbabagong dami ng ihi, dilaw na balat/mata, madilim na ihi. ...

Precaution:

Ang Bortezomib ay maaaring magpababa ng mga selula ng dugo na tumutulong sa iyong katawan na labanan ang mga impeksyon. Ang iyong dugo ay maaaring kailangang masuri nang madalas. Iwasan ang pagiging malapit sa mga taong may sakit o may mga impeksyon. Iwasan ang mga aktibidad na maaaring dagdagan ang iyong panganib ng pinsala sa pagdurugo. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng mga palatandaan ng impeksyon. Iwasan ang maging dehydrated kung mayroon kang pagsusuka o pagtatae. Ang mga sintomas ng kulang sa tubig ay may kasamang pagkahilo, tuyong bibig, pagkahimatay, o mainit at tuyong balat. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung paano pinakamahusay na mapanatiling hydrated. Ang Bortezomib ay maaaring maging sanhi ng malabo na paningin at maaaring makapinsala sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung nagmamaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging alerto at makita nang malinaw. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...