Dexrazoxane


Pfizer | Dexrazoxane (Medication)


Desc:

Ang Dexrazoxane ay ginagamit na pamprotekta sa puso at iba pang tisyu mula sa masasamang epekto dulot ng gamot para sa kanser. Ito ay ginagamit para sa mga babaeng tumatanggap ng Doxorubicin para sa metastatik na kanser sa suso. Ang Dexrazoxane ay ginagamit sa mga lalaki o babae upang gamutin ang kondisyon na tinatawag na ekstrabasasyon. Ang ekstrabasasyon ay nangyayari kung ang itinurok na gamot ay nakatakas sa mga ugat at dumaloy sa mga tisyu sa katawan. Ang seryosong pinsala sa tisyu ay pwedeng mangyari kung ang ekstrabasasyon ay mangyayari habang itinuturok ang mga gamot para sa kanser. ...

Side Effect:

Dahil ang gamot na ito ay ginagamit kasama ang iba pang gamot, mahirap matukoy ang mga epektong dulot ng Dexrazoxane. Ang pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, hirap sa paglunok, pagtatae, pansamantalang paglalagas ng buhok, o sakit/iritasyon sa bahaging pinagturukan ay naiulat. Kung alin man sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin agad sa doktor o parmaseutiko.

Kapag isinama sa kemoterapiya, mapalalala ng Dexrazoxane ang mga epekto ng gamot sa utak ng iyong buto. Sabihin agad sa doktor kung alin sa mga seryosong epekto ang mangyari:hindi pangkaraniwang panghihina, pamamaga ng bibig, senyales ng inpeksyon (halimbawa :lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), madaling pagkakapasa/pagdurugo. Ngunit napakadalang, ang mga taong may kanser na ginamot ng gamot na ito ay nagkaroon ng ibang kanser (halimbawa :leukemya, limpoma). Ang napakatinding reaksyong alerdye sa gamot na ito ay madalang. ...

Precaution:

Huwag kang tumanggap ng Dexrazoxane kung ikaw ay buntis. Pwedeng makapinsala ito sa sanggol sa sinapupunan. Hindi pa tiyak kung ang Dexrazoxane ay makapipinsala sa sanggol sa sinapupunan. Huwag kang tatanggap ng gamot na ito kung ang iyong kemoterapya ay walang kasamang doxorubicin o katulad na gamot tulad ng daunorubicin (Cerubidine), epirubicin (Ellence), idarubicin (Idamycin), o mitoxantrone (Novatrone).

Bago tumanggap ng Dexrazoxane, sabihin sa doktor kung ikaw ay may sakit sa atay o bato, o kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Sabihin sa doktor kung ikaw ay may seryosong epekto tulad ng lagnat, ginaw, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, madaling pagkakapasa o pagdurugo, o sugat sa bibig o lalamunan. ...