Levofloxacin


Janssen Pharmaceutica | Levofloxacin (Medication)


Desc:

Ang Levofloxacin ay nasa isang pangkat ng mga antibiotics na tinatawag na fluoroquinolones. Nilalabanan ng Levaquin ang bakterya sa katawan. Ang Levaquin ay brand name para sa Levofloxacin at ginagamit ito upang gamutin ang mga impeksyon sa bakterya ng balat, sinus, bato, pantog, o prostate. Ginagamit din ito upang gamutin ang mga impeksyon sa bakterya na sanhi ng bronchitis o pulmonya, at upang matrato ang mga taong nalantad sa anthrax o plague. ...

Side Effect:

Ang pinaka-madalas na naiulat na mga side-effect ay pagduwal o pagsusuka, pagtatae, sakit ng ulo, at paninigas ng dumi. Kasama sa hindi gaanong karaniwang mga epekto ay hirap sa pagtulog, pagkahilo, sakit ng tiyan, pantal, kabag, at pangangati. Sa bihirang pagkakataon, nai-ulat ang pagkakaroon ng allergic reaction, tulad ng mga pantal at anaphylaxis (shock). ...

Precaution:

Bago kumuha ng levofloxacin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato o atay, kahinaan ng kalamnan o problema sa paghinga, problema sa kasukasuan, pangingisay, diabetes, myasthenia gravis, pagkapinsala sa ulo o tumor sa utak, isang kondisyong tinatawag na pseudotumor cerebri, mababang antas ng potassium sa iyong dugo, isang personal o pampamilyang kasaysayan ng Long QT syndrome, o kung mayroon kang allergic reaction sa isang antibyotiko. Iwasang kumuha ng mga antacid, bitamina o mineral na suplemento, sucralfate, o didanosine powder o chewable tablets sa loob ng 2 oras, bago o pagkatapos mong uminom ng levofloxacin. Maaari itong maging sanhi ng pamamaga o paggiwang ng litid (ang hibla na nag-uugnay sa mga buto sa mga kalamnan sa katawan), lalo na sa litid ng Achilles ng takong. Ang mga epektong ito ay mas lalong maaaring mangyari kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, kung gumagamit ka ng steroid, o kung nagkaroon ka ng kidney, heart, o lung transplant. Itigil ang pag-inom ng gamot at tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang biglaang sakit, pamamaga, panlalambot, paninigas, o mga problema sa paggalaw sa alinman sa iyong mga kasukasuan. Ipahinga ang kasukasuan hanggang sa makatanggap ka ng pangangalagang medikal. Ang Levofloxacin ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may mga sakit sa central nervous sytem tulad ng mga seizure, dahil mayroong mga ulat ng bihirang pangingisay sa mga pasyente na tumatanggap ng levofloxacin. Iwasan ang paggamit ng Levofloxacin sa mga bata at kabataan na mas mababa sa 18 taong gulang, dahil ang ligtas na paggamit sa mga pasyenteng ito ay hindi pa naitatag. ...