Phenelzine sulfate


Pfizer | Phenelzine sulfate (Medication)


Desc:

Ang Phenelzine ay isang monoamine oxidase inhibitor (MAOI) na gumagana sa pamamagitan ng pagpapataas ng lebel ng ilang mga kemikal sa utak. Ginagamit ang Phenelzine para sa paggamot ng mga sintomas ng pagkalumbay na maaaring may kasamang pakiramdam ng kalungkutan, takot, pagkabalisa, o pag-aalala tungkol sa pisikal na kalusugan (hypochondria). Ang gamot na ito ay karaniwang ibinibigay pagkatapos masubukan ang iba pang mga anti-depressant ng walang matagumpay na paggamot ng mga sintomas. Ang Phenelzine ay hindi para maggamot ang matinding depresyon o bipolar disorder (manic depression). ...

Side Effect:

Humanaoy ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksyong alerdyi: mga pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang bago o lumalalang mga sintomas tulad ng: pagbabago ng kalooban o pag-uugali, pagkabalisa, pag-atake ng gulat, problema sa pagtulog, o kung sa palagay mo ay mapusok ka, iritable, magulo, hostile, agresibo, hindi mapakali, hyperactive (pag-iisip o pisikal), mas malumbay, o may iniisip tungkol sa pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili. ...

Precaution:

Maraming pang ibang mga gamot na maaaring maging sanhi ng mga seryoso o may banta sa buhay na mga problemang medikal kung ipagsasama sila kasama na ang phenelzine. Huwag gumamit ng phenelzine bago sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga nireseta at over-the-counter na gamot na ginagamit mo, kabilang ang mga bitamina, mineral, at mga produktong herbal. Maaari kang magkaroon ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay sa simula ng paggamit ng isang antidepressant, lalo na kung ikaw ay mas bata pa sa 24 taong gulang. Kailangang suriin ka ng iyong doktor sa mga regular na pagbisita ng hindi bababa sa unang 12 linggo ng paggamot. ...