Polyethylene Glycol 3350


Merck & Co. | Polyethylene Glycol 3350 (Medication)


Desc:

Isang solusyon sa panunaw ang Polyethylene glycol 3350 na nagdaragdag ng dami ng tubig sa bituka upang mapaganda ang paggalaw ng bituka. Ginagamit ang Polyethylene glycol 3350 bilang isang laxative upang gamutin ang paminsan-minsang pagtigas ng dumit o hindi regular na bowel movements. ...

Side Effect:

Ang ilang mga epekto na maaaring maranasan pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagduwal, pamamaga ng tiyan, o kabag. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay tumagal o lumala. Walang nakarans ng malubhang epekto ang maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito. Kung mayroon kang labis na bilang ng mga paggalaw ng bituka, patuloy na pagtatae, o pagdurugo ng tumbong habang ginagamit ang gamot na ito ipaalam kaagad sa iyong doktor. Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi bago gamitin ang gamot na ito. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring magdulot ng mga reaksiyo ng alerdyi o iba pang mga problema. Para sa higit pang mga detalye ay agad na kausapin ang iyong parmasyutiko. Kung mayroon kang ilang mga kondisyong medical ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon kang: ilang mga problema sa tiyan o bituka sagabal sa bituka. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: patuloy na pagduduwal o pagsusuka o sakit ng tiyan, iba pang mga problema sa tiyan o bituka, sakit sa bato. Kapag ginagamit ang gamot na ito ay pinapayuhan ang pag-iingat lalo na sa mga matatanda dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto nito, lalo na ang pagtatae. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...