Acetaminophen, Dichloralphenazone, Isometheptene


Unknown / Multiple | Acetaminophen, Dichloralphenazone, Isometheptene (Medication)


Desc:

Ang medikasyong ito ay resulta ng tatlong pinaghalong gamot para sa matinding sakit ng ulo dulot ng migraine. Ang Acetaminophen ay isang pain reliever at nakakapagpapababa ng lagnat. Ang Dichloralphenazone naman ay isang sedative na nagpapabagal sa nervous system. At ang Isometheptene ay nagpapasikip sa daluyan ng dugo (vasoconstriction). Pwedeng inumin ang gamot na ito kung meron o walang laman ang tiyan. Sundin ang payo ng doktor sa tamang pag-inom nito. Kapag may migraine, inumin ang gamot sa unang senyales palang ng sakit ng ulo. Uminom ng 1 kapsula bawat oras kung kinakailangan hanggang ang sakit ng ulo ay mawala. Huwag uminom ng mahigit sa 5 kapsula saloob ng 12-oras. Para sa sakit ng ulo na may pag-igting, inumin ang gamot na ito kada-4 na oras kung kinakailangan o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

May ilang mga kaakibat na epekto sa katawan ang gamot na ito. Ang pasyente ay pwedeng magkaroon ng mababang lagnat na may pagduduwal, sakit sa tiyan, at pagkawala ng gana; maitim na ihi, dumi ng kulay na luad, jaundice (pandidilaw ng balat o mata); mabilis o hindi pantay na tibok ng puso. Ang pagkahilo, pag-aantok, at pagduduwal ay maaaring mangyari. Makipag-ugnay sa iyong doktor kaagad kung maranasan ang alin man sa mga epektong ito. Maraming mga taong gumagamit ng gamot na ito ay walang masyadong malubhang epektong nararamdaman. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay nangyayari katulad ng madaling pagpapasa / pagdurugo, mga palatandaan ng impeksyon (e. g. , lagnat, patuloy na namamagang lalamunan), mga pagbabago sa kaisipan / kalooban, mabilis / hindi regular na tibok ng puso. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung mayroon ka ng mga sumusunod na sintomas ng pinsala sa atay:malubhang pagduduwal / pagsusuka, dilaw na mata / balat, madilim na ihi, sakit sa tiyan, labis na pagkapagod. Kung mayroon kang mga problema sa atay, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko para sa ligtas na dosis ng gamot na ito. Bagamat bihira ang mga reaksiyong alerdyi, maghanap ng agarang medikal na atensyon kapag naranasa nag mga sumusunod na malubhang reaksiyong alerdyi kagaya ng pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Kapag ikaw ay may kahit ano mang uri ng alerdyi, ipabigay alam agad sa iyong doktor. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Huwag uminom ng gamot na ito nang walang payo o gabay ng iyongdoctor tulad ng sakit sa mata (glaucoma). Ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa iyong karamdaman lalo na ng sakit sa daluyan ng puso / dugo (halimbawa, coronary artery disease, stroke, pag-atake sa puso), sakit sa bato, sakit sa atay, mataas na presyon ng dugo, kasaysayan ng pag-gamit ng pinagbabawal na droga, pagkalungkot, mga problema sa esophagus o tiyan (halimbawa ulser, esophagitis). Kung walang problema sa atay, huwag uminom ng higit sa 4 gramo (4000 milligrams) ng acetaminophen bawat araw. Ang pag-inom ng sobrang dosis ay nakakadulot ng malubhang (posibleng nakamamatay) sakit sa atay. Iwasan ang magmaneho ng sasakyan, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Para maiwasan ang pagkahilo at maiwasan ang magkaroon ng sakit sa atay at pancreatitis, dapat mo ring limitahan ang mga inuming nakalalasing. Sa hindi pa sumailalim sa kahit anumang operasyon, ipagbigay alam sa inyong doktor o dentista ang mga gamot na inyong iniinom. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...