Bisoprolol


Unknown / Multiple | Bisoprolol (Medication)


Desc:

Ang Bisoprolol ay ginagamit nang mag-isa o kasabay ng iba pang mga gamot upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo. Ang Bisoprolol ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na beta blockers. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagrelaks sa mga daluyan ng dugo at pagbagal ng rate ng puso upang mapabuti at mabawasan ang presyon ng dugo. ...

Side Effect:

Ang Bisoprolol sa pangkalahatan ay mahusay na disimulado, at ang mga epekto ay banayad at lumilipas. Kasama sa mga epekto ang mga sakit sa tiyan, pagtatae, pagkahilo, pagkapagod, depresyon, sakit ng ulo, pagduduwal, kawalan ng lakas, mabagal na rate ng puso, mababang presyon ng dugo, pamamanhid, pangingilabot, malamig na mga paa't kamay, namamagang lalamunan, at igsi ng paghinga o pag-ihi. Ang Bisoprolol ay maaaring magpalubha ng mga paghihirap sa paghinga sa mga pasyente na may hika, o talamak na brongkitis at emphysema na mayroong spasm ng brongkosa. Sa mga pasyente na may mabagal na rate ng puso (bradycardias) at mga bloke sa puso (mga depekto sa elektrikal na pagpapadaloy sa loob ng puso), ang bisoprolol ay maaaring maging sanhi ng mapanganib na mabagal na mga rate ng puso at maging ang pagkabigla. Binabawasan ng Bisoprolol ang lakas ng pagliit ng kalamnan ng puso at maaaring magpalala ng mga sintomas ng pagkabigo sa puso. Sa mga pasyenteng may sakit na coronary artery, ang biglang pagtigil ng bisoprolol ay maaaring magsanhi ng biglaang paglala ng angina at minsan ay maging sanhi ng pag-atake sa puso. Kung kinakailangan na itigil ang bisoprolol, ang dosis nito ay maaaring mabawasan nang paunti-unti sa isa hanggang dalawang linggo. Ang Bisoprolol ay maaaring itago ang maagang mga sintomas ng mababang asukal sa dugo (hypoglycemia), at dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na tumatanggap ng paggamot para sa diyabetis. ...

Precaution:

Bago kumuha ng bisoprolol, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang mga iniresetang at di iniresetang gamot, bitamina, suplemento sa nutrisyon, at mga produktong herbal na iyong iniinom. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ka ng hika o iba pang sakit sa baga; isang mabagal na rate ng puso; pagpalya ng puso; sakit sa puso, atay, o bato; diyabetis; malubhang alerdyi; mga problema sa sirkulasyon; o isang sobrang aktibong na glandulang terydeo (hyperthyroidism). Kung nagkakaroon ka ng operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na umiinom ka ng bisoprolol. Dapat mong malaman na ang bisoprolol ay maaaring magsanhi sa iyo ng pakaantok. Huwag magmaneho ng kotse o magpatakbo ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito. Alalahanin na ang alkohol ay maaaring magdagdag sa pagkaantok na dulot ng gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...