Hyoscyamine, Sulfate, Methenamine, Methylene Blue, Salol, Sodium Phosphate Monobasic


Pharmelle | Hyoscyamine, Sulfate, Methenamine, Methylene Blue, Salol, Sodium Phosphate Monobasic (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay binubuo ng iba't ibang gamot na ginagamit sa paglunas ng iritasyon ng pantog (pananakit, pamamaga, panghahapdi) na dulot ng urinary tract infection. Ginagamit din ito upang mabawasan ang iritasyon sa pantog habang nasa ilalim ng isang operasyon. Maraming epekto ang hyoscyamine sa katawan tulad ng ginhawa mula sa pangingirot ng kalamnan. Ang methenamine at methylene blue ay mga mild antiseptics na nilalabanan ang mga baktirya sa ihi at pantog. Ang phenyl salicylate naman ay nagdudulot ng ginhawa mula sa pangingirot. ...

Side Effect:

Mga seryosong side effects na maaring maranasan ay: malubhang pagkahilo, panlalabo ng paningin, mabilis na tibok ng puso; pagkainis, pagkalito, iritabe; mahirap o masakit na pag-ihi, madaling hingalin. Mga hindi gaanong seryosong side effects na maaring maranasan ay: kaunting pagkahilo, pagka-antok; o pamumula ng balat (sensasyon ng pag-init, pamumula, o pagkakiliti). Ang paggamit ng methylene blue ay paniguradong magreresulta sa ihi at dumi na kulay berde o asul, ito ay normal at walang dalang panganib. Humanap kaagad ng atensyong medikal kung makaranas ng sintomas ng malalang allergic reaction tulad ng: kumpol-kumpol na pamamantal, hirap sa paghinga, pamamaga ng labi, dila, mukha. o lalamunan. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang hyoscyamine, methenamine, methylene blue, at phenyl salicytate kung ikaw ay may allergy dito. Upang makasiguro na maari mong gamitin ang mga ito, ipagbigay alam mo sa iyong doktor kung ikaw ay may mga kundisyon na ito: sakit sa puso; problema sa tibok ng puso; congestive heart failure; disorder sa valve ng puso, glaucoma; nanlalaking prostate o bara sa daluyan ng ihi; myasthenia gravis; ulcer o bara sa tiyan; o kung ikaw ay allergic sa belladonna (Donnatal at iba pa). Hindi rekomendado ang paggamit ng mga gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso ng bata nang walang payo ng iyong doktor. ...