Valdecoxib


Unknown / Multiple | Valdecoxib (Medication)


Desc:

Ang Valdecoxib ay isang gamot na oral na kasama sa pamilya ng mga gamot na tinatawag na nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Ang mga NSAID ay pangunahing ginagamit para gamutin ang mga mayroong sakit at sakit sa buto. Ang Valdecoxib (gaya ng celecoxib at rofecoxib) ay naiiba sa karamihan sa iba pang mga NSAID na nagdadala ng mas kaunting pamamaga at ulserasyon ng tiyan at bituka (hindi bababa sa panandaliang paggamot) at hindi makagambala sa pamumuo ng dugo. ...

Side Effect:

Ang isang malubhang reaksyon sa balat ay naganap sa ibang mga pasyente na kumukuha ng valdecoxib. Ang mga malubhang mga reaksyong ito’y posibleng mangyari sa iyo sa unang dalawang linggo ng paggamot, pero posibleng mangyari ito sa anumang oras habang ginagamit mo ang paggamot. Dapat ay itigil ang pagkuha ng valdecoxib at agad na sabihin ito sa iyong doktor kung sakali na ika’y nagkakaroon ka ng mga pantal sa balat; pagkakaroon ng hives; pangangati; hirap huminga; pamamaga ng labi, dila o mukha; o iba pang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi. Dapat ay sabihin kaagad sa iyong doktor kung sakali na nagkakaroon ka ng sakit sa tiyan, paninigas, o kakulangan sa ginhawa; hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang; pagduduwal; isang pantal sa balat; pangangati; pamumutla ng balat o mata; duguang pagsusuka; madugong, itim, o matigas na dumi; pamamaga o pagpapanatili ng tubig; pagkapagod o pagkapagod; mga sintomas tulad ng trangkaso o di-pangkaraniwang pasa o pagdurugo. Ang mga sintomas na ito’y puwedeng maging maagang palatandaan ng mapanganib na mga epekto. Ang iba pa, na hindi masyadong malubhang mga epekto ay puwedeng mas malamang na mangyari. Dapat ay patuloy na kumuha ng valdecoxib at sabihin sa iyong doktor kung sakali na ika’y nakakaranas ng pagtatae; pagduwal o pananakit ng tiyan o sakit ng ulo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Bihirang lamang ang, malubhang (puwedeng nakamamatay) na mga reaksiyong alerdyi ang nangyari sa valdecoxib, kasama na dito ang mga reaksyon sa balat. Dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na mayroong isang reaksiyong alerdyi. Ang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay puwedeng kabilang ang mga sumusunod: pantal, sugat sa bibig, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...