Doxazosin Mesylate


Unknown / Multiple | Doxazosin Mesylate (Medication)


Desc:

Ang Doxazosin mesylate ay isang gamot na inireseta para sa mga sumusunod na paggamit: paggamot sa lumaking prosteyt; pagkontrol sa altapresyon. Pinarirelaks nito ang mga kalamnan sa prosteyt at pantog at pinarirelaks din ang mga ugat sa buong katawan. Pinapayagan nito ang kanilang paglawak upang makadaloy ang dugo ng mas madali. Mayroong ilang mga potensyal na epekto, tulad ng pagkahilo at pagod. Ang gamot na ito ay nasa pormang tableta at kadalasang iniinom ng isang beses sa isang beses sa isang araw. ...

Side Effect:

Kasama sa mga karaniwang reaksyon ang pagkahilo, pagod, sakit ng ulo, kakapusan sa paghinga, pagtatae, sakit ng tiyan, edema (akumulasyon ng tubig) at mababang presyon ng dugo. Ang Doxazosin ay nagsasanhi ng mahalagang kabawasan sa presyon ng dugo pagkatapos ang administrasyon ng unang dosis (epekto ng unang dosis). Ang kabawasan sa presyon ng dugo ay maaaring maiugnay sa pagkahilo at pagkahimatay, lalo kapag tatayo mula sa pagkakaupo. Ang priapism (masakit, tumagal na penile na ereksyon) at kabawasan ng puting selula ng dugo ay naiugnay kasama ang Doxazosin. Ang Doxazosin ay pwedeng magsanhi ng intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) habang operasyon ng katarata. Dapat ipaalam ng mga pasyente sa mag-oopera sa kanilang mata na sila ay gumagamit ng doxazosin. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng mga alerhiya tulad ng sa gamot, pagkain at iba pa. Kung ikaw ay may sakit sa atay o kasaysayan ng kanser sa prosteyt, maaaring kailanganin mo ng pag-aayos ng dosis o espesyal na eksam para magamit ng ligtas ang doxazosin. Pwedeng apektuhan ng doxazosin ang iyong mga balintataw habang ginagawa ang operasyon sa katarata. Sabihin ng mas maaga sa mag-oopera sa iyong mata na ikaw ay gumagamit ng medikasyong ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...