Antazoline, Naphazoline Ophthalmic


Unknown / Multiple | Antazoline, Naphazoline Ophthalmic (Medication)


Desc:

Ang Naphazoline ay isang decongestant at ang antazoline ay isang antihistamine. Ang kombinasyong ito ay ginagamit upang paginhawahin ang pamumula, pamimintog, makati at matubig na gamot na kaugnay ng sipon, mga alerhiya o iritasyon sa mata. Sasabihin ng iyong doktor kung gaano karaming gamot ang iyong gagamitin at gaano kadalas. Dahil ang gamot na ito ay hindi para sa matagal na paggamit, huwag gagamit ng mas maraming gamot o gagamit ng mas madalas kaysa sa sinabi ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may mabuong: matinding sakit sa mata, sakit ng ulo, pamumula/pangangati/pamamaga sa loob o paligid ng mga mata, mga problema sa paningin. Ang medikasyong ito ay maaaring panandaliang magsanhi ng mga kumikirot na sensasyon sa iyong mata sa loob ng ilang minute kapag ginamit mo ito sa unang pagkakataon. Ipaalam sa iyong doktor kung ang pagkirot ay magpatuloy o maging abala. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong: ibang mga problema sa mata, altapresyon, dyabetis, karamdaman sa teroydeo, sakit sa puso, hika, mga alerhiya (lalo sa sulphites). Ang paningin ay maaaring lumabo o maging pabago-bago sa loob ng ilang minute pagkatapos ilagay ang pampatak sa mata, kaya naman huwag magmaneho o gumawa ng gawaing nangangailangan ng malinaw na paningin. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...