Enalapril and Hydrochlorothiazide


Unknown / Multiple | Enalapril and Hydrochlorothiazide (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng Enalapril at hydrochlorothiazide ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (altapresyon). Ang mataas na presyon ng dugo ay dumadagdag sa bigat ng trabaho ng puso at mga arterya. Kung ito ay magpatuloy sa matagal na panahon, ang puso at mga arterya ay maaaring hindi gumanap ng maayos. Ito ay pwedeng makapinsala sa mga ugat sa utak, puso, at mga bato, na nagriresulta sa atakeng sererbral, pagpapalya ng puso, o pagpapalya ng bato. Ang pagpapababa ng presyon ng dugo ay pwedeng magbawas sa panganib ng mga atakeng serebral at mga atake ng puso. Ang Enalapril ay isang angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng paghaharang sa mga substansya ng katawan na nagsasanhi ng pagsikip ng mga ugat. Bilang resulta, pinarirelaks ng enalapril ang mga ugat. Pinabababa nito ang presyon ng dugo at pinatataas ang suplay ng dugo at oksiheno sa puso. Ang Hydrochlorothiazide ay isang diyuretikong thiazide (tabletang tubig). Binabawasan nito ang dami ng tubig sa katawan sa pamamagitan ng pagpapataas sa daloy ng ihi na tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring may kasamang: ubo, pagkahilo; sakit ng ulo; matinding pagod; mga pulikat ng kalamnan; bumabang kakayahang pansekswal. Ang mga seryosong epekto ay maaaring may kasamang: pagkahilo; pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukong-bukong, o binti; pagkapaos; hirap huminga o lumunok; lagnat, pamamaga ng lalamuna, ginaw, at ibang mga senyales ng inpeksyon; paninilaw ng balat o mga mata; tuyong bibig; pagkauhaw; panghihina; madalang na pag-ihi; pag-iiba ng tiyan; pagkahimatay; sakit ng dibdib; mabilis o iregular na tibok ng puso. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong mga uri ng alerhiya sa mga gamot, pagkain, o ibang mga substansya. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay gumagamit ng kahit anong gamot na may reseta o wala, preparasyong erbal, o mga suplementong pangdiyeta. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga sumusunod na kondisyong medikal: pagsugpo ng utak ng buto, mga problema sa ugat (halimbawa, sa utak o puso), gota, mga problema sa elektrolayt ng dugo (halimbawa, matataas na mga lebel ng potasa sa dugo), mga problema sa puso (halimbawa, pagpapalya ng puso), isang autoimmune na sakit (halimbawa, sclerodema, lupus), mataas na mga lebel ng kolesterol o lipid, dyabetis, o matinding mga problema ng sistemang kaligtasan sa sakit, mababang mga lebel ng soda o kaunting dugo, kung ikaw ay nasa diyetang mababang asin (soda), o kung ikaw ay naubusan ng tubig sa katawan, isang kasaysayan ng hika o mga problema sa atay; isang kasaysayan ng mga problema sa bato (halimbawa, renal artery stenosis), nasa dyalisis, o kung ikaw ay nagkaroon ng transplanta ng bato; kamakailan lamang na operasyon ng nerb. Kung ikaw ay nakatakdang magkaroon ng malaking operasyon o tumanggap ng anestesya, ipaalm sa iyong doktor. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...