Anti - Thymocyte globulin


Unknown / Multiple | Anti - Thymocyte globulin (Medication)


Desc:

Ang Anti-thymocyte globulin (rabbit) ay isang immunosuppressant. Ito ay ginagamit upang bawasan ang katawang natural na kaligtasan sa sakit ng katawan sa mga pasyenteng tumanggap ng transplanta ng organo. Ang Anti-thymocyte globulin (rabbit) ay isang immune globulin. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpuksa sa imyunong pagtugon ng katawan, ngunit ang paraan nito ay hindi lubusang naiintindihan. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, ginaw, o sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga seryosong epekto ang mangyari: lagnat, pagkahilo, pagtatae, sakit ng tiyan, hindi pangkaraniwang pagod, sakit ng kasu-kasuan o kalamnan, tumatagal na pamamaga ng lalamunan, madaling pagpapasa o pagdurugo, mabilis o iregular na pulso. Ang reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay hindi malamang. Ang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, ipaalam sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong kondisyong medikal, lalo ng: mga alerhiya sa gamot, pagkain, o ibang mga substansya; pagpapalya ng puso, pagkakapos ng hininga, o pamamaga ng binti; mababang pleytlet sa dugo o mababang bilang ng puting selula sa dugo; mataas na soda o potasa sa dugo, o mga problema sa bato o atay. ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng kahit anong may reseta o walang resetang gamot, preparasyong erbal, o suplementong pangdiyeta. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...