Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus vaccine


Unknown / Multiple | Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus vaccine (Medication)


Desc:

Ang DTaP-IPV-Hib (Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, Polio at Hib) ay isang kombinasyong pambakuna na ibinibigay gamit ang karayom. Ito ang pinakamagandang proteksyon na pwedeng makuha ng iyong bata laban sa 5 sakit na ito. Ang mga kombinasyong pambakuna ay napakaepektibo at hindi nagsasanhi ng mas maraming epekto kung ibibigay sa magkahiwalay ng karayom. Ito ay kadalasang ibinibigay sa gayang oras tulad ng bakunang pneumococcal at meningococcal. Ang bakunang DTaP-IPV-Hib ay ibinibigay sa isang “serye” upang makatulong sa pagbuo ng malakas na immunidad sa mga sakit na ito. Ang proteksyon ay pinakamaganda kung ang iyong anak ay mayroon ng buong serye sa mga inirirekomendang edad. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang pampalakas ng tetano at dipterya ay inirirekomenda kada 10 taon.

...

Side Effect:

Pinakakaraniwan ang pamumula, pag-iinit, pamamaga o sakit sa bahaging tinurukan sa loob ng 3 araw. Para sa ilang lingo, maaaring maging posible ang pagkaramdam ng pirmi, matigas na bahagi sa bahaging pinagturukan. Ang katamtamang lagnat, iritabilidad, pagkakaantok, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, pagtatae, sintomas ng sipon o panghihina ay maaaring tumagal ng 1-7 araw. Kung alin sa mga epektong ito ang magpatuloy o maging abala, sabihin sa doktor ng iyong anak. Sabihan ang doktor ng iyong anak kung alinman sa mga sumusunod ang mangyari: mataas na lagnat, patuloy at hindi mapatahang pag-iyak na magsisimula sa loob ng 48 oras ng pagbabakuna at tumatagal ng higit sa 3 oras, sumpong, hindi pagtugon, hirap sa paginga. Kung ikaw ay may mapansing kahit anong epektong hindi nakalista sa taas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko.

...

Precaution:

Ang bakunang ito ay hindi dapat na gamitin sa mga batang nagkaroon na ng ubong-dalahit na bakuna o gumaling na sa sakit na ubong-dalahit. Ang bakunang ito ay hindi dapat na ibigay sa mga adulto o batang edad 7 o mas matanda. Sabihin sa doktor ng iyong anak kung ang iyong anak ay mayroong: kahit anong sakit, inpeksyon, karamdaman sa dugo, karamdaman sa sumpong, alerhiya.

...