Carbetapentane, Chlorpheniramine


Unknown / Multiple | Carbetapentane, Chlorpheniramine (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng carbetapentane at chlorpheniramine ay ginagamit upang gamutin ang sipon, pagbahing, tubig sa mata, at ubo na sanhi ng mga allergy, ang karaniwang sipon, o trangkaso. Ang gamot na ito ay hindi gagamot sa isang ubo na sanhi ng paninigarilyo, hika, o emphysema. Ang Carbetapentane ay makakatulong para maibsan ang ubo. Ang Chlorpheniramine ay isang antihistamine na binabawasan ang natural na kemikal na histamine sa katawan. Ang histamine ay maaaring makagawa ng mga sintomas ng pagbahing, nangangati, puno ng tubig na mga mata. ...

Side Effect:

Ang pag-aantok, pagkahilo, sakit ng ulo, malabo na paningin, at pagkatuyo ng ilong at bibig ay maaaring mangyari. Kung nagpapatuloy o lumala ang mga epekto na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto:kahirapan sa pag-ihi, mga pagbabago sa isip/ kalooban. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay nalalapat sa iyo:kumuha ng anumang inireseta o gamot na hindi nagpapahayag, paghahanda ng halamang gamot, o pandagdag sa pandyeta; mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso o isang kasaysayan ng mga problema sa puso; kasaysayan ng mataas na presyon ng dugo; diyabetis; mga problema sa daluyan ng dugo sa puso; stroke; glaucoma; isang pagbara ng iyong pantog, tiyan, o bituka; sugat; problema sa pag-ihi; isang pinalaki na prostata o iba pang mga problema sa prostata; mga seizure; o isang sobrang aktibo na teroydeo; kasaysayan ng hika, talamak na ubo, mga problema sa baga (bronchitis, emphysema), o talamak na nakakahawang sakit sa baga (COPD), o kung ang iyong ubo ay nangyayari na may malaking halaga ng uhog. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...