Naloxone, Pentazocine


Unknown / Multiple | Naloxone, Pentazocine (Medication)


Desc:

Ang Naloxone / Pentazocine ay ginagamit upang gamutin ang katamtaman hanggang sa matinding sakit. Naglalaman ito ng 2 gamot, pentazocine at naloxone. Ang Pentazocine ay isang narkotiko na pantagal ng sakit (opiate-type). Kumikilos ito sa ilang mga sentro sa utak upang mabigyan ka ng lunas sa sakit. Tumutulong ang Naloxone upang maiwasan ang maling paggamit ng produktong ito. Hinaharang nito ang epekto ng pentazocine at maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa pagbawi kung ang produktong ito ay natunaw at naiturok na. Ang Naloxone ay walang epekto kapag ininum sa pamamgitan ng bibig. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, pagkahibang, pagkahilo, pag-aantok, pagtaas ng pagpapawis, o tuyo na bibig ay maaaring mangyari. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na ito ay nangyayari:nanghihina, pagbabago sa kaisipan / kalooban (tulad ng pag-iipon, guni-guni, pagkalito), paghihirap sa pag-ihi, mga pagbabago sa paningin, mabilis na tibok ng puso. Ipagbigay-alam agad sa iyong doktor kung ang mga bihira ngunit malubhang epekto na ito ay nangyayari:mabagal / mababaw na paghinga, malubhang sakit sa tiyan, pagbabago sa dami ng ihi, mga palatandaan ng impeksyon (tulad ng lagnat, patuloy na namamagang lalamunan), mga pagsumpong. Ang napaka seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi:pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kunin ang produktong ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyik sa pentazocine o naloxone; o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka:ilang mga sakit sa bituka (paralytic ileus, nakakahawang pagtatae). Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa baga (tulad ng hika, talamak na nakaharang na sakit sa baga-COPD), isang tiyak na problema sa gulugod (kyphoscoliosis), mga problema sa paghinga (tulad ng bilang mabagal / mababaw na paghinga, apnea sa pagtulog), ilang mga problema sa puso (hindi regular na tibok ng puso), personal o kasaysayan ng pamilya ng regular na paggamit / pag-abuso sa droga / alkohol, sakit sa utak (tulad ng mga seizure, pinsala sa ulo, tumor, pagtaas ng intracranial pressure), hindi aktibo teroydeo (hypothyroidism), kahirapan sa pag-ihi (halimbawa, dahil sa pinalaki na prosteyt o makitid na urethra), sakit ng pancreas (tulad ng pancreatitis), mga sakit sa isip / kalooban (tulad ng nakakalason na psychosis), sakit sa gallbladder, adrenal gland problem (tulad ng Ang sakit ni Addison), mga sakit sa bituka (tulad ng colitis, pagbara). Ang gamot na ito ay maaaring gumawa ka ng pagkahilo o antok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang mga naturang gawain. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...