Tetracycline


Unknown / Multiple | Tetracycline (Medication)


Desc:

Ang Tetracycline ay isang antibiotic na lumalaban sa bakterya sa katawan. Ang Tetracycline ay ginagamit upang gamutin ang maraming impeksyon ng bakterya sa katawan, katulad ng urinary tract infections, tagihawat, gonorrhea, chlamydia at iba pa. Ang Tetracycline ay ginagamit upang gamutin ang impeksyon ng bakterya katulad ng pneumonia at iba pang respiratory tract infections; tagihawat; impeksyon sa balat, ari at sisteman ng pag-ihi; at mga impeksyon na sanhi ng ulser sa tiyan. Ang Tetracycline ay maaring gamitin din bilang alternatibong gamot sa ibang medikasyon para sa paggamot ng Lyme disease at para sa paggamot at pag-iwas sa anthrax (pagkatapos ng pagkalantad sa paglanghap). Ang Tetracycline ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na tetracycline antibiotics. Ito ay nakapagpipigil sa paglaki at pagkalat ng bakterya. Ang mga antibiotics ay hindi gagana para sa sipon, trangkaso, o iba pang impeksyon sa viral. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ay ang: pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit sa bibig, maitim at mabuhok na dila, namamagang lalamunan, pagkahilo, pagsakit ng ulo, o kakulangan sa ginhawa ng tumbong. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ay nangyayari: sunburn (pagkasensitibo ng araw), pagkawala ng kulay sa kuko, sakit ng kalamnan, mahirap o masakit na paglunok, pagbabago sa dami ng ihi, kayumanggi / kulay-abo na ngipin, pamamanhid / panginginig ng mga kamay / paa, hindi pangkaraniwang pagkapagod, mga bagong palatandaan ng impeksyon (hal. patuloy na namamagang lalamunan, lagnat, panginginig). Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka seryosong epekto ay nagaganap: mga pagbabago sa pandinig (hal. , Pagdinig sa tainga, pagbawas ng pandinig), paulit-ulit o malubhang sakit ng ulo, mga pagbabago sa paningin (hal, malabo ang paningin), madaling bruising / dumudugo, malubha sakit sa tiyan / tiyan, naninilaw na mga mata / balat, maitim na ihi. Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng isang malubhang kondisyon sa bituka dahil sa lumalaban na bakterya. Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari sa panahon ng gamutan o linggo hanggang buwan pagkatapos itigail ang paggamot. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa tour healthcare provider ang tungkol sa iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa atay, mga problema sa paglunok, mga problema sa esophagus (e. G. , Hiatal hernia, reflux disease-GERD). Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw. Iwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw, mga tanning booth o sunlamp. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng damit na proteksiyon kapag nasa labas. Bago magpa-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista na gumagamit ka ng tetracycline. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto nito. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa mga batang mas bata sa 8 taong gulang dahil maaari itong maging sanhi ng permanenteng pagkawala ng kulay ng ngipin at iba pang mga problema. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...