Butorphanol


Unknown / Multiple | Butorphanol (Medication)


Desc:

Ang butorphanol nasal spray ay ginagamit upang mapawi ang katamtaman hanggang sa matinding sakit. Ang Butorphanol ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na opioid agonist-antagonist. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng pakikiramdam ng katawan sa sakit. ...

Side Effect:

Ang pagkaantok, pagkahilo, malabong paningin, pamumula, sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, tibi, pagkairita/kasikipan ng ilong, problema sa pagtulog, tuyong bibig, at pagpapawis ay maaaring mangyari. Upang maiwasan ang tibi, panatilihin ang isang diyeta na may sapat sa hibla, uminom ng maraming tubig, at mag-ehersisyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng tibi habang gumagamit ng gamot na ito, kumunsulta sa iyong parmasyutiko para sa tulong sa pagpili ng isang laxative (hal. , uri ng Stimulant na may pampalambot ng dumi). Ang Butorphanol ay maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa pag-withdraw sa mga taong umaasa sa pisikal na narkotiko. Ang kabigatan ng mga sintomas ng pag-alis ay nakasalalay sa antas ng pagdepende at dosis ng butorphanol. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng mga sintomas tulad ng pagkabahala, pagkabalisa, problema sa pagtulog, pagpapawis, pagkirot ng tiyan, at pagtatae. Sabihan kaagad ang iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi karaniwan ngunit malubhang epekto nito ay nangyari:pagdurugo mula sa ilong, pagbabago sa kaisipan / kalooban ( hal, pagkabalisa, pagkalito, guni-guni). Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi, kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa isang gamot na narkotiko. Hindi ka dapat gumamit ng butorphanol kung kamakailan lamang ay gumagamit ka ng mga gamot na narcotic at naging dependent sa kanila. Ang Butorphanol ay maaaring maging gawi at dapat gamitin lamang ng taong inireseta dito. Huwag kailanman ibahagi ang butorphanol sa ibang tao, lalo na sa isang taong may kasaysayan ng pag-abuso sa droga o pagkaadik. Itago ang gamot sa isang lugar kung saan hindi makukuha ng iba. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka ng iba pang mga kondisyong ito:hika, COPD, apnea sa pagtulog, o iba pang mga karamdaman sa paghinga; sakit sa atay o bato; isang kasaysayan ng pinsala sa ulo o tumor sa utak; sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, kasalukuyang pag-atake sa puso; sakit sa pag-iisip; o isang kasaysayan ng pagkalulong sa droga o alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...