Interferon alfa - 2b and Ribavirin


Unknown / Multiple | Interferon alfa - 2b and Ribavirin (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon na gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang talamak na hepataytis C. Ang Interferon alfa-2b ay ginawa mula sa mga protina ng tao na makakatulong sa katawan na labanan ang mga impeksyong viral. Ang Ribavirin ay isang gamot na antiviral. ...

Side Effect:

Maaaring kasama sa mga malubhang epekto: maputla o dilaw na balat, maitim na kulay ng ihi; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan; pagkalito, depresyon o pagkabalisa, pagka-agresibo, pag-iisip na saktan ang iyong sarili o ang iba; mga problema sa paningin; mataas na lagnat na may matinding sakit sa tiyan at madugong pagtatae; ubo, pakiramdam na tinutusok sa dibdib, pakiramdam ng paghingal, hindi pantay na tibok ng puso; matinding sakit sa iyong pang-itaas na tiyan na kumakalat sa iyong likod, pagduwal at pagsusuka, mabilis na tibok ng puso; o lumalalang soryasis o iba pang sakit na karamdamang autoimmuno. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto ay maaaring kasama ang: pagkahilo, pagod na pakiramdam, sakit ng ulo, sakit ng kasukasuan o kalamnan; banayad na pagduwal, pagkawala ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang; mga problema sa pagtulog; banayad na pagkabalisa, depresyon, o magagalitin; o sakit, pamumula, pamamaga, o pangangati kung saan ang gamot ay itinurok. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito ng isang reaksiyon sa alerdyi: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay may alerdyi sa interferon alfa-2b o ribavirin, o kung mayroon kang: hepataytis na autoimmuno; pagpalya ng atay; matinding sakit sa bato; isang sakit sa hemoglobin ng selula ng dugo tulad ng anemyang sickle-cell o thalassemia. Ipaalam sa iyong mga doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa baga; isang sakit sa teroydeo; hindi kontroladong diyabetis; bago o lumalala na mga problema sa iyong mga mata; kanser; HIV o AIDS; mataas na kolesterol o triglycerides; sakit sa puso o altapresyon, kasaysayan ng atake sa puso, o istrok; kasaysayan ng paglipat ng organo; anumang karamdaman sa selula ng dugo na nagdudulot ng mga yugto ng pagdurugo, impeksyon, o karamdaman na may kaugnayan sa lagnat; isang karamdamang autoimmuno tulad ng rayuma, systemic lupus erythematosus (SLE), o soryasis. Makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang isang kasaysayan ng pagkalulong sa droga o alkohol, depresyon, pagkabalisa, o pag-iisip o pag-uugali ng pagpapakamatay; o kung nagamit mo na ang isang interferon upang gamutin ang hepataytis sa nakaraan at hindi ito gumana. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso huwag gamitin ang gamot na ito. Kumunsulta sa iyong doktor kung ikaw ay isang lalaki at ang iyong babaeng sekswal na kapareha ay buntis. ...