Oomeprazole, Sodium bicarbonate


Sandoz Limited | Oomeprazole, Sodium bicarbonate (Medication)


Desc:

Ang Oomeprazole, Sodium bicarbonate ay tumutulong gamutin ang anumang problema ng tiyan sa asido at mga problema sa lalamunan (acid reflux o GERD, ulser, erosive esophagitis, Zollinger-Ellison Syndrome). Tumutulong din ito na mabawasan ang pagdudugo sa tiyan sa mga may malalang sakit at maaaring gamitin kasabay ng iba pang antibiotics upang gamutin ang iba't ibang uri ng ulser sanhi ng bacterial infection. Ang gamot na ito ay ang kombinasyon ng omeprazole and sodium bicarbonate. Ang omeprazole ay isang proton pump inhibitor na humaharang sa paglikha ng asido sa tiyan. Ang Sodium bicarbonate ay isang antacid na dinadagdag upang bawasan ang dami ng asido sa tiyan at mapabuti ang bisa ng omeprazole. ...

Side Effect:

Ang kadalasang epekto ng Omeprazole/Sodium Bicarbonate na tunay na nakakabagabag ay ang pagtatae, kabag, pananakit ng ulo, pagduduwal, pananakit ng tiyan, at pagsusuka. Agad na humingi ng tulong medikal kung makakaranas ng matinding allergic reactions (pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib, pamamaga ng bibig/ mukha/ labi/ dila), madugong dumi, pananakit ng buto, pagbabago sa dami ng ihi, madilim na ihi, iregularidad ng pagtibok ng puso, lagnat, panginginig, pananakit ng lalamunan, pamumula, pamamaga, pagsusugat o pagtutuklap ng balat, seizures, matinding pagtatae, matinding sakit ng tiyan, pamamaga ng kamay/alakan/ paa, kakaibang pagsusugat o pagdudugo, biglaang pagtaas ng timbang, kakaibang panghihina, pagbabago ng paningin at paninilaw ng mata at balat. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay hindi hiyang sa mga kahalintulad na gamot gaya ng lansoprazole at pantoprazole o kung ikaw ay may iba pang alerdyi. Ipaalam din sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may medikal na kasaysayan ng problema sa acid-base balance (respiratory alkalosis, Bartter's syndrome), mababang calcium (hypocalcemia), iba pang sakit sa puso (congestive heart failure), mataas na presyon ng dugo, sakit sa atay, mababang potassium (hypocalcemia) at iba pang sakit sa tiyan (tumor). Itong gamot na ito ay naglalaman ng asin (sodium) kung kaya't bago gumamit ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may low-salt diet. Ang iba pang sintomas ay maaaring senyales ng mas seryosong epekto tulad ng pangangasim ng sikmura sabay ng pagpapawis/ pagkahilo/ pananakit ng panga, dibdib o kaliwang braso (lalo na pag humihinga) at hindi mapaliwanag na pagbabawas ng timbang. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng pagkaantok kung kaya't iwasan ang magmaneho o gumamit ng mga makinarya upang masiguro ang kaligtasan. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis o nagpapasuso ng walang pahintulot ng doktor. ...