Aspirin, Carisoprodol


Unknown / Multiple | Aspirin, Carisoprodol (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng Aspirin at Carisoprodol ay ginagamit upang gamutin ang mga pinsala at ibang mga kondisyong masakit na kalamnan. Ang aspirin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na salicilates. Ang aspirin ay gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga substansya sa katawan na nagsasanhi ng sakit at implamasyon. Ito ay ginagamit upang bawasan ang sakit, implamasyon, at lagnat. Ang carisoprodol ay isang pamparelaks ng kalamnan. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagharang sa mga simbuyo ng nerb (o sensasyon ng sakit) na ipinapasa sa iyong utak. ...

Side Effect:

,Ang mga seryosong epekto ay may kasamang: mahina o mababaw na paghinga; kawalan ng balanse o koordinasyon, kawalan ng pakiramdam ng iyong mga braso o binti; pagkairita, balisa, o nalilito; pangangatog, sumpong (kombulsyon); kawalan ng paningin, pagtunog sa iyong tainga; makating ilong, pagbahing, hirap sa paghinga; pakiramdam na parang mahihimatay; sakit ng tiyan tuwing gabi, pagsuka, pagbawas ng timbang; itim, madugo, o mahirap ilabas na dumi; o pag-ubo ng dugo o pagsuka ng parang kapeng durog. Ang hindi masyadong mga seryosong epekto ay maaaring may kasamang: pagkaantok, pagkalito, umiikot na sensasyon; sakit ng ulo, depres na kalooban; malumanay na pagduduwal, pangangasim ng sikmura, kawalan ng ganang kumain; pagtatae, konstipasyon; malumanay na pangangati; o init, pamumula, o tusok-tusok na pakiramdam sa iyong mukha. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Huwag inumin ang aspirin at carisoprodol ng hindi muna kinakausap ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong akyut na intermittent porphyria. Bago gamit ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may sakit sa bato, sakit sa atay, ulser sa tiyan o bituka, pagdurugo o pamumuo ng dugo na karamdaman. Maaaring hindi mo pwedeng inumin ang aspirin at carisoprodol, o maaaring kailanganin mo ng pagbabago ng dosis o espesyal na pagmomonitor habang paggagamot kung ikaw ay mayroong kahit anong kondisyong hindi nakalista sa taas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...