Isoniazid, Pyrazinamide, and Rifampin


Unknown / Multiple | Isoniazid, Pyrazinamide, and Rifampin (Medication)


Desc:

Ang Rifampin, isoniazid, at pyrazinamide ay isang kombinasyon ng mga antibyotiko na ginagamit upang gamutin ang tuberkulosis (TB). Maaari itong gamitin mag-isa o kasama ng isa o higit pang mga gamot para sa TB. Gumagana ang Rifampicin sa pamamagitan ng pag-asinta at pag-inaktibo sa isang bakteryal na ensaym na tinatawag na RNA-polymerase. Gumagamit ang bakterya ng tuberkulosis ng RNA-polymerase upang makagawa ng mahahalagang protina at makopya ang kanilang sariling impormasyon sa genetiko (DNA). Kung wala ang ensaym na ito ang bakterya ay hindi maaaring magparami at mamatay sila. Ang eksaktong mekanismo ng pagkilos ng isoniazid ay hindi alam, ngunit naisip na maiiwasan ang bakterya ng tuberkulosis mula sa paggawa ng mga sangkap na tinatawag na asidong mycolic, na kinakailangan upang mabuo ang mga dingding ng selula ng bakterya. Tila sumasama din ito sa isang ensaym na nakakasagabal sa metabolismo ng selula ng bakterya. Bilang resulta ng pagkagambala sa metabolismo nito at walang dingding ang selula, namamatay ang bakterya. Gumagana ang Pyrazinamide sa ibang paraan upang pumatay ng bakterya ng tuberkulosis na nahawahan ng mga selula. ...

Side Effect:

Ang Isoniazid, pyrazinamide, at rifampin ay maaaring maging sanhi ng matinding mga sintomas sa atay. Itigil ang pag-inom ng gamot na ito at makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sintomas sa atay: mababang lagnat; pagduwal, sakit ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain; madilim na ihi, mga dumi na kulay-luwad; o paninilaw (paninilaw ng balat o mata). Malubhang epekto ay maaaring kasama ang: lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, panghihina, sugat sa iyong bibig at lalamunan; maputlang balat, madaling pagpapasa, hindi pangkaraniwang pagdurugo (ilong, bibig, puki, o tumbong), lila o pula na mga batik-batik sa ilalim ng iyong balat; pakiramdam ng paghingal, pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; ubo, sakit sa dibdib o pagsikip; pagtatae na puno ng tubig o duguan; mga problema sa paningin; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o hindi pag-ihi; o pagkaantok, pagbabago ng kondisyon, pagtaas ng uhaw, pamamaga, pagtaas ng timbang. Maaaring kasama ang hindi gaanong seryosong mga epekto na: banayad na sakit sa tiyan, pangangasim ng sikmura, pagtatae; banayad na pantal o pangangati; sakit ng kalamnan o kasu-kasuan; pagkaantok, pagkahilo, umiikot na sensasyon; nagri-ring sa iyong tainga; o pamamanhid o pangingilig sa iyong mga binti. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga senyales na ito ng isang reaksiyon sa alerdyi: mga pantal; mahirap paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay talakayin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay may alerdyi sa isoniazid, pyrazinamide, o rifampin. Sabihin sa iyong tagapagbigay kung mayroon ka: malubhang sakit sa atay; aktibong gawt; o kung mayroon kang lagnat sa droga, panginginig, at sakit sa buto sanhi ng pag-inom ng gamot na ito; HIV; porphyria; diyabetis; o kung umiinom ka ng alak araw-araw. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...