Lansoprazole


Unknown / Multiple | Lansoprazole (Medication)


Desc:

Ang Lansoprazole ay isang uri ng gamot na tinatawag na proton pump inhibitor. Ang Lansoprazole ay umaaksyon sa tiyan upang pababain ang produksyon ng stomach acid. Ang mga proton pumps ay natatagpuan sa cells na naglinya sa loob ng tiyan at ginagamit ito ng mga cells para sa produksyon ng stomach acid. Pinipigilan ng Lansoprazole ang aksyon ng mga proton pumps na nagreresulta sa pagbaba sa produksyon ng stomach acid. Minsan, ang mga asido ng ginagawa ng tiyan ay maaaring dumaloy pataas sa oesophagus. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na gastro-oesophageal reflux at maaari itong magdulot ng sakit o pakiramdam na nasusunog ang oesophagus (heartburn). Kaya din nitong iritahin o kaya ay sirain ang mga linings ng oesophagus na nagre-resulta sa kondisyong tinatawag na reflux oesophagitis. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng Lansoprazole at tawagan ang iyong doktor kapag naranasan mo ang mababang antas ng magnesium sa dugo:pagkahilo, pagkalito; mabilis o hindi normal na tibok ng puso; biglaang paggalaw ng mga kalamnan; pagkanerbyos, paninigas ng kalamnan; panghihina ng kalamnan o panglalata; pag-ubo o kaya ay pakiramdam na nabulunan; o pangingisay. Ang mga sumusunod ay mga side-effect na hindi masyadong malubha:pananakit ng ulo, pagduduwal, pananakit ng sikmura; pagtatae; o hirap sa pagdumi. Humanap ng agarang lunas kung nakakaranas ka ng mga sumusunod na senyas ng allergic reaction:pamamantal, hirap sa paghinga, pamamaga ng mukha, labi, dila o kaya ay lalamunan. ...

Precaution:

Sabihan ang iyong doktor kun meron kang kahit na anong klase ng allergies. Tanungin ang iyong doktor o pharmacist kung ligtas lang ba na inumin mo ang Lansoprazole kung ikaw ay mayroong sakit sa atay, o kaya ay mababang antas ng magnesium sa dugo. Huwag uminom ng over-the-counter na Lansoprazole na walang abiso galing sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong:problema o sakit sa paglunok, madugo o maitim na dumi, suka na mukhang dugo og giniling na kape; heartburn na tatlong buwan o higit pa ang katagalan; madalas na pananakit ng dibdib; heartburn na may kasamang paghingal; hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang; pagduduwal o pagsusuka; sakit sa tiyan; o kaya ay electrolyte imbalance o iba pang metabolic disorder. Bago inumin ang Lansoprazole, sabihan ang iyong doktor kung meron kang osteoporosis o kaya ay ostopenia, dahil ang pag-inom ng Lansoprazole ay maaaring pataasin ang panganib ng pagkabasag ng iyong hip-bone, wrist-bone o kaya ay spine. Ang heartburn ay kadalasang napagkakalituhan na unang sintomas ng atake sa puso. Humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakaranas ng sakit sa dibdib o kaya ay mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat papuntang braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis o kaya ay sama ng pakiramdam. Hindi inire-rekomenda ang pag-inom ng gamot na ito kung ikaw ay nagda-dalangtao o nagpapasuso ng bata ng walang abiso galing sa doktor. ...