Neomycin, Polymyxin, Dexamethasone - Ophthalmic drops


Sanofi-Aventis | Neomycin, Polymyxin, Dexamethasone - Ophthalmic drops (Medication)


Desc:

Ang Neomycin, Polymyxin, Dexamethasone - Ophthalmic drops ay ginagamit upang gamutin ang mga kondisyon na nagsasangkot sa pamamaga ng mga mata at upang gamutin o maiwasan ang mga impeksyon sa bakterya sa mata. Ang produktong ito ay naglalaman ng neomycin at polymyxin, antibiotiko na gumagana sa pamamagitan ng paghinto ng paglaki ng bakterya. Ang produktong ito ay may sangkap ng dexamethasone, isang pangontra sa pamamaga na corticosteroid na gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga. Ang gamut din na ito ay nagbabawas o pinipigilan lamang ang mga impeksyon na dala ng mga bakterya sa mata. ...

Side Effect:

Ang pagkirot / pag-iinit ng mga mata sa loob ng isa (1) hanggang dalawang (2) minuto ay maaaring mangyari kapag inilalapat ang gamot na ito. Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagalan / paulit-ulit na mga panahon ay maaaring magresulta ng isang bagong impeksyong fungal sa mata at maaaring madagdagan ang panganib para sa iba pang mga problema sa mata (halimbawa:Glaucoma, katarata, pagkaantala nang paggaling ng sugat). Huwag gamitin ang gamot na ito na mas mahaba pa kaysa sa inireseta. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto na ito ay nagaganap, bago o pinalala ng mga sintomas ng mata (halimbawa:Pagmumuta, pamamaga, pamumula), mga suliranin sa paningin, pagsakit sa mata. Ang isang malubhang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi:pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, suliranin sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa neomycin, polymyxin, o dexamethasone; o sa mga antibiotiko ng aminoglycoside (halimbawa:gentamicin, tobramycin); o sa corticosteroids (halimbawa:hydrocortisone, prednisone); o sa mga pang preserba (halimbawa:benzalkonium chloride); o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong tagapagbigay ng pangalagang pangkalusugan ang tungkol sa iyong kasaysayang medikal, lalo na nang:iba pang mga suliranin sa mata (halimbawa:Glaucoma). Matapos mong ilapat ang gamot na ito sa iyong mga mata, ang iyong paningin ay maaaring pansamantalang hindi pa malinaw. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na panangin hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang mga naturang gawain. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...