Chlordiazepoxide


Watson Pharmaceuticals | Chlordiazepoxide (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines na kumikilos sa utak at nerbiyos (central nervous system) upang makagawa ng isang pagpapatahimik na epekto. Ang Chlordiazepoxide ay ginagamit upang gamutin ang pagkabalisa at bahagyang kagustuhanh uminim ng alkohol. Ginagamit din ito upang mapawi ang takot at pagkabalisa bago ang operasyon. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga epekto ng isang tiyak na natural na kemikal sa katawan (GABA). ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ay maaaring magsama:pagkalito; nalulumbay na kalagayan, mga saloobin ng pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili; hindi mapakali na paggalaw ng kalamnan sa iyong mga mata, dila, panga, o leeg; hyperactivity, pagkabalisa, galit; mga guni-guni; o jaundice (paninilaw ng balat o mata). Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pag-aantok, pagkapagod; pamamaga; pantal sa balat; pagduduwal, pagsusuka, tibi; o hindi regular na regla. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago ang pagkuha ng gamot na ito sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang mga problema sa paghinga; myasthenia gravis o anumang iba pang sakit sa kalamnan; mga problema sa atay o bato; mga problema sa kalusugan ng kaisipan o depression; sleep apnea syndrome (mga maikling panahon sa iyong pagtulog kung saan ititigil mo ang paghinga); porphyria (isang sakit sa dugo). Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung umiinom ka ng iba pang mga gamot, kabilang ang mga magagamit upang bumili nang walang reseta, herbal o pantulong na gamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...