Magnesium citrate - oral


Unknown / Multiple | Magnesium citrate - oral (Medication)


Desc:

Ang magnisyum saytrayt ay isang salin laksatib. Ginagamit ito upang gamutin ang paminsan-minsang pagdumi, ngunit hindi ito dapat gamitin nang regular para sa paraang ito. Ang produktong ito ay ginagamit din upang linisin ang dumi ng tao mula sa mga bituka bago ang operasyon o pamamaraan para suriin ang pagdumi (hal. , Kolonoskopiya, radyograpiya), kadalasan sa iba pang mga produkto. ...

Side Effect:

Makipag-ugnay kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko, kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala:maaaring maganap ang banayad na kakulangan sa ginhawa/pulikat, kabag, o pagduduwal. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga ito na hindi maaring maramdaman ngunint may epekto na nangyari:mabagal/hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (hal. Pagkalito, hindi pangkaraniwang pag-aantok), kahinaan ng kalamnan, patuloy na pagtatae. Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng pagkahina ng katawan dahil sa pagbabawas ng tubig sa katawan, tulad ng hindi pangkaraniwang nabawasan na pag-ihi, hindi pangkaraniwang tuyong bibig/nadagdagan ang pagkauhaw, kawalan ng luha, pagkahilo/tulala, o maputla/kunot na balat. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi, kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng magnisyum sitrayt, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang iba pang mga kondisyong medikal, alerdyi, o kung kumuha ka ng iba pang mga gamot o iba pang mga erbal/suplemento ng kalusugan. Huwag kumuha ng magnisyum sitrayt nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato; sakit sa tiyan o sikmura, pagduduwal, o pagsusuka, maliban kung itinuturo ng isang doktor. Ang magnisyum sitrayt ay hindi dapat gamitin para sa mas mahaba kaysa sa isang linggo, maliban kung hindi man direksiyon ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang pagdurugo ng pagduduwal o pagkabigo na magkaroon ng kilusan ng bituka pagkatapos ng paggamit ng isang laksatib ay maaaring magpahiwatig ng isang mas malubhang kondisyon; itigil ang paggamit ng magnisyum sitrayt at makipag-ugnay sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda ang paggamit ng gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...