Encainide Hydrochloride

Unknown / Multiple | Encainide Hydrochloride (Medication)

Desc:

Ang Encainide ay isang klase ng antiarrhytmic agent. Ito ay ginagamit upang magbigay lunas sa hindi regular na tibok ng puso. Ang encainide ay nagpapababa ng sobrang kagalakan, conduction velocity, at automaticity resulta ng mabagal na atrial, atrioventricular (AV) nodal, His-Prukinje, at intraventricular conduction. Ito ay nagiging sanhi ng bahagya ngunit mahalagang pagpapalawig ng refractory periods sa mga tisyu. Ito ay hindi na ginagamit sapagkat sa madalas na epekto na proarrhythmic. ...


Side Effect:

Maaring makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagbabago ng panlasa, pagtatae, hirap sa pagdumi, pagkahilo, pananakit ng ulo, pagdinig ng mga ugong, paglabo ng mata. Ang mga nasabing epekto ay mararanasan sa mga unang araw ng pag-inom ng gamot dulot ng di pa sanay na katawan. Kung iyong mapapansin ang iba pang epekto ng gamot na wala sa nabanggit, tawagan ang iyong doktor o parmasyutiko. ...


Precaution:

Siguraduhing alam ng iyong doktor o dentista ang iyong kumpletong kasaysayang medikal lalo na kung ikaw ay may planong sumailalim sa isang pamamaraang medikal o dental. Di nirerekomenda ang paggamit ng gamot ng walang pagsangguni sa doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...

You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».