Follitropin alfa Injection


Unknown / Multiple | Follitropin alfa Injection (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit panggamot ng tiyak na mga problema sa pagbuo ng anak sa mga kababaihan. Ito ay tagapag-bigay ng mga hormon (FSH) na nakakatulong sa pagdulot ng mga obaryo upang makabuo ng mga itlog. Ang gamot na ito ay karaniwang ginagamit na kasama ng iba pang hormon (hCG) para sa paglaki at pagpapakawala ng mga matyur na itlog (obulasyon). Ang gamot na ito ay hindi inirerekumenda sa mga kababaihang ang obaryo ay hindi na nakakagawa ng itlog ng maayos (primaryong pagpalya ng obaryo). ...

Side Effect:

Ang ibang mga kababaihang gumagamit ng gamot na ito ay mayroong nakuhang biglaang pagbuo ng mga likido sa tiyan o sa parte ng dibdib. Ang kondisyong ito ay tinatawag na ‘ovarian hyperstimulation syndrome’ (OHSS), at maaaring maging panganib sa buhay. Iwasan ang pakikipagtalik at tawagan ang iyong doktor kaagad kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod na sintomas ng OHSS: malubhang pananakit sa bandang ibaba ng iyong tyan; pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, paglaki ng tyan; pakiramdam ng kakulangan sa paghinga; pamamaga ng iyong mga kamay at paa; pagtaas ng timbang; pag-ihi ng mas madalang kaysa sa karaniwan. Huminto sa paggamit ng ‘follicle stimulating hormone’ at tawagan ng isang beses ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong mga epekto tulad ng: biglaang pamamanhid o pagkahina (lalo na sa isang bahagi ng katawan); sakit, pamamaga, init, o pamumula sa iyong mga braso o binti; o lubhang sakit sa pelvic sa isang bahagi. Di-gaaano kaseryosong mga epekto ay maaaring kasama: sakit sa ulo; banayad na pagduduwal o sakit sa sikmura; banayad na pamamanhid o tingly na pakiramdam; banayad na sakit sa pelvic, masakit paghinawakan, o di-komportable; baradong ilong, sakit ng lalamunan; pamamaga ng suso o masakit pagnahawakan; tigyawat; banayad na pantal sa balat; o sakit, pagkapasa, pamumula, o iritasyon kung saan bandang tinurukan. Humanap ng agarang tulong pangmedikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales na ito ng isang reaksyong alerdyi: pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng mga mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Sa paggamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong tagapag-bigay ng pangangalaga sa kalusugan kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: alerhiya sa mga gamot o iba pang mga substansiya; pagdurugo ng urinary tract; adrenal na glandula o teroydeo na problema; permanenteng sira sa testes; pamamaga, lumaki, o masakit na mga obaryo; problema sa pamumuo ng dugo o mga problema sa paghinga (hal. , asthma). Abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay umiinom ng anumang mga inireseta o di-niresetang gamot, preparasyong erbal, o suplementong pang-diyeta. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...