Chlorambucil


Unknown / Multiple | Chlorambucil (Medication)


Desc:

Ang Chlorambucil ay isang gamot sa chemotherapy na gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal o pagtigil sa paglaki ng selula. Ginagamit ang gamot na ito upang gamutin ang ilang mga uri ng kanser (leukemia, lymphoma). Ang gamot na ito ay maaari ring magamit para sa ilang mga sakit sa dugo, ilang mga uri ng sakit sa bato sa mga bata na hindi tumugon sa iba pang paggamot, at iba pang mga kondisyon tulad ng tinukoy ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:seizure (kombulsyon); lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding pagbubukol, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; pagduduwal, sakit sa tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana, madilim na ihi, dumi ng kulay na luad, paninilaw ng balat (dilaw ng balat o mata); isang hindi pangkaraniwang masa o bukol; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, o patuloy na pag-ubo; maputlang balat, madaling magkapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan; puting mga pantal o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi; malubhang pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae; o napalampas na mga panregla. Hindi gaanong malubhang epekto:nakakabahala tiyan, banayad na pagduduwal, pagtatae; panginginig o pag-iling; o pamamanhid o tingling. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago kumuha ng chlorambucil, sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi.

Ipagbigay-alam sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga iniresetang gamot at walang reseta, bitamina, suplemento sa nutrisyon, at mga produktong herbal na iyong iniinom o pinaplano mong dalhin. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung nakatanggap ka ng radiation therapy o iba pang chemotherapy sa loob ng huling 4 na linggo o kung mayroon ka pang mga seizure o pinsala sa ulo. Huwag magkaroon ng anumang mga pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...