Atovaquone and Proguanil


Unknown / Multiple | Atovaquone and Proguanil (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng atovaquone at proguanil ay ginagamit upang gamutin o pigilan ang malarya. Ang mga parasitong nagsasanhing malarya ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Ang malarya ay karaniwan sa mga bahagi tulad ng Aprika, Timog Amerika, at dakong Timog ng Asya. Ang atovaquone at proguanil ay mga medikasyong panggamot ng malarya, isang sakit na sanhi ng mga parasito. Ang mga gamot na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pakikialam sa paglaki ng mga parasito sa pulang selula ng dugo ng katawan ng tao. ...

Side Effect:

Nagsasanhi ang Malarone ng mas kaunting mga epekto kaysa, dating mga gamot para sa malarya. Ang mga pinakakaraniwang epektong maaaring maranasan ng ilang tao kasama ang: pag-ubo, pagtatae, pagkahilo, sakit ng ulo, kawalan ng ganang kumain, mga sugat sa bibig, pagduduwal, sakit ng tiyan, pagsuka, panghihina, at pag-iyak, ang karamihan ay wala o mayroong ilan ng mga ito. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamt na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Upang masigurong ligtas mong magagamit ang atovaquone at proguanil, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alinman sa ibang mga kondisyong ito: sakit sa bato; sakit sa atay; matinding mga komplikasyon mula sa malarya; o hindi kontroladong pagsuka o pagtatae. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...