Dextromethorphan, Potassium guaiacolsulfonate


Unknown / Multiple | Dextromethorphan, Potassium guaiacolsulfonate (Medication)


Desc:

Ang kombinasyong ito ay ginagamit upang pansamantalang paginhawahin ang ubo na dulot ng maliit na lalamunan o iritasyon sa daanan ng hangin na kasama ng inpeksyon sa itaas na bahagi ng trak ng paghinga o nalanghap na pampairita. Ang Dextromethorphan, Potassium guaiacolsulfonate ay isang kombinasyon na pampalabas ng plema at pampatigil ng ubo. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng uhog at itinatago ng baga sa dibdib at ginagawang mas produktibo ang pag-ubo.

...

Side Effect:

Ang pag-iiba ng tiyan, pagduduwal, o pagkahilo ay maaaring maganap. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, kontakin agad ang doktor o parmaseutiko. Ang sobrang seryosong reaksyon sa gamot ay madalang, ngunit humingi ng agarang tulong-medikal kung ito ay mangyari. Ang mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi ay:pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/ dila/ lalalmunan), lubhang pagkahilo, hirap sa paghinga.

...

Precaution:

Sa paggamot ng gamot na ito, sabihin sa iyong doctor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya sa gamot, pagkain, o ibang substansya. Kung ikaw ay may iniinom na gamot may reseta man o wala, erbal, o sumplementong pandiyeta. Sabihin sa tagapagbigay ng serbisyong medikal. Sabihin sa doctor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong kondisyong medikal, lalo na kung ikaw ay may:malalang ubo, o problema sa paghinga, tulad ng hika, malalang brongkitis, empaysema, o malalang nakahahadlang na pulmonyang sakit (COPD). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...