Dapiprazole


Bausch & Lomb | Dapiprazole (Medication)


Desc:

Ang Dapiprazole ay ginagamit sa mata upang bawasan ang sukat ng balintataw matapos ang ilang mga eksaminasyon. Ang ilang eksam sa mata ay mainam na gawin kung ang iyong balintataw (kulay itim sa mata) ay pinakamalaki dahil makikita ito ng mas maayos ng doktor. Ang gamot na ito ay tumutulong sa pagpapaliit ng balintataw sa normal na sukat matapos ang eksaminasyon sa mata. ...

Side Effect:

Ang paggagamot na ito ay maaaring panandaliang magdulot ng kirot o pakiramdam na nasusunog sa mata sa unang pagkataong ito ay ilapat. Ang pamumula o pagluluha ay maaari ring maganap. Kung ang mga sintomas na ito ay magpatuloy o nakakaistorbo na, sabihin sa doktor. Ang paningin ay maaaring panandaliang magbago-bago matapos ilapat ito, lalo na ang paningin sa gabi.

Sabihin agad sa doktor kung ikaw ay magkaroon ng:pamamantal, pangangati/pamamaga sa loob o paligid ng mata, sakit ng ulo. Kung napansin mong may ibang mga epektong hindi nabanggit, kontakin ang doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa tagapagbigay ng serbisyong medikal kung mayroon ka ng anumang uri ng alerdye sa gamot, pagkain, o iba pang substansiya. Sabihan ang doktor at parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong pagkalusugang kondisyon, lalo na kung meron ka ng mga sumusunod:kung ikaw ay umiinom ng gamot na may reseta o wala,produktong erbal, o suplemento. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...