Pseudoephedrine, Terfenadine


KV Pharmaceuticals | Pseudoephedrine, Terfenadine (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay may lamang decongestant (pseudoephedrine) at isang antihistamine (terfenadine). Ginagamit ang mga decongestant para maibsan ang baradong ilong. Naiibsan ng mga antihistamine ang mga sintomas ng mga alerdyi at hay fever, tulad ng pagkapuni ng tubig at pangangati ng mga mata, baradong ilong at pagbahing. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay: hindi makatulog, nerbyos, sakit ng ulo, tuyong bibig at banayad na pananakit ng tiyan. Ang mga epektong ito ay dapat na maibsan habang ang iyong katawan ay hindi pa sanay sa gamot. Maaari na mangyari ngunit ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng: hindi regular na tibok ng puso, pagkahilo, sakit sa tiyan, dumi na may magaang kulay, paninilaw ng mga mata o balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon ka: mga problema sa puso, mga problema sa atay, mga problema sa bato, sakit sa teroydeo, mataas na presyon ng dugo, glaucoma, problema sa prostata, diyabetis, alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa droga). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...