Brimonidine


Unknown / Multiple | Brimonidine (Medication)


Desc:

Ang Oththalmic brimonidine ay ginagamit upang mapababa ang presyon sa mga mata sa mga pasyenteng may glaucoma (mataas na presyon sa mga mata na maaaring makapinsala sa mga nerbiyos at maging sanhi ng pagkawala ng paningin) at ocular na hypertensyon (presyon sa mga mata na mas mataas kaysa sa normal ngunit hindi sapat na mataas upang maging sanhi ng pagkawala ng paningin). Ang Brimonidine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na alpha adrenergic agonists. Gumagana ang Brimonidine sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng likido sa mga mata. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng brimonidine at kumuha ng emerhensiyang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan na ito ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Tumawag kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga malubhang epekto:mabagal o hindi pantay na rate ng puso; malakas na tibok ng puso o palpitasyon sa iyong dibdib; mababaw na paghinga, pakiramdam na maaaring mawalan ng malay; malubhang pamamaga, pamumula, o kakulangan sa ginhawa sa loob o sa paligid ng iyong mata; sakit o paglala ng pagtutubig sa mata; o pamamanhid o pangingilabot na pakiramdam sa iyong mga kamay o paa. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pagsunog, pagkirot, o pangangati ng iyong mga mata; pakiramdam na mayroong bagay sa iyong mata; malabong paningin; pamumula ng mata o takipmata; marahang namamaga o namumutlang mga mata; pagiging sensitibo sa ilaw; pagduduwal, masakit na tiyan; sakit ng ulo, pagkahilo; sakit sa kalamnan; pagod na pakiramdam; mga problema sa pagtulog (insomnia); tuyong ilong o bibig; o hindi pangkaraniwan o hindi kasiya-siyang lasa sa iyong bibig. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyik dito o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng:mga sakit sa daluyan ng dugo (thromboangiitis obliterans), mga sakit sa sirkulasyon ng dugo (kakulangan ng tserebral o coronary), depresyon, malubhang sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa atay, Raynaud’s disease, mababang presyon ng dugo kung tumatayo (orthostatic hypotension). Ang gamot na ito ay maaaring magsanhi sa iyo ng pagkahilo o antok o malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na pananaw hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga ganyang aktibidad nang ligtas. Ang mga inuming may alkohol ay dapat na limitado. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata dahil sila’y maaaring mas sensitibo sa mga epekto nito, lalo na ang pagkaantok. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kapag malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Hindi inirerekomenda ang pagpapasuso habang ginagamit ang gamot na ito. ...