Bromazepam - oral tablet


Roxane Laboratories, Inc. | Bromazepam - oral tablet (Medication)


Desc:

Ang Bromazepam ay ginagamit upang mapawi ang pagkabalisa, pagkakaba at pag-igting. Huwag dagdagan ang iyong dosis, gamitin ito nang mas madalas o gamitin ito nang mas mahabang panahon kaysa sa inireseta dahil ang gamot na ito ay maaaring maging gawi. Kung ginamit sa pinahabang panahon, huwag itigil ang paggamit ng gamot na ito nang walang pag-apruba ng iyong doktor. Sa paglipas ng panahon, ang gamot na ito ay maaaring hindi gumana nang maayos. Kumunsulta sa iyong doktor kung ang gamot na ito ay tumigil sa pagtrabaho nang maayos. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring mangyari pagkatapos ng pagkuha ng gamot na ito, tulad ng:pagkaantok, pagkahilo, o pagkawala ng koordinasyon. Madalas na nangyayari ang tuyong bibig, sakit ng ulo o tiyan. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng:mabilis/malakas o hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa paningin, bulol magsalita, pagkalito, pagkalungkot, pagbabago ng pag-uugali. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensyon. Ang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay kabilang ang:pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng:sakit sa bato, sakit sa atay, mga problema sa kalamnan (myasthenia gravis), kasaysayan ng pagdepende sa kemikal o alkohol, depresyon, anumang alerdyi na maaaring mayroon ka. Limitahan ang paggamit ng alkohol dahil maaaring madagdagan nito ang pagkaantok at pagkahilo na dulot ng gamot na ito. Dahil ang gamot na ito ay maaaring magsanhi ng pagkaantok/pagkahilo, gumamit ng may pag-iingat sa pagsasagawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto tulad ng pagmamaneho o paggamit ng makinarya. Ang mga matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito. Maging maingat sa paggamit. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...