Bumex


Roche | Bumex (Medication)


Desc:

Ang iniksyon na Bumex/bumetanide ay ibinibigay para sa paggamot ng edema na nauugnay sa pagkabigo sa puso, hepatic at sakit sa bato, kabilang ang nephrotic syndrome. Halos pantay na tugon sa diuretic ay nangyayari pagkatapos ng oral at parenteral na pagbibigay ng bumetanide. Samakatuwid, kung may pinaghihinalaang paghina sa pagsipsip ng gastrointestinal o ang pag-inom gamit ang bibig ay hindi praktikal, ang bumetanide ay dapat ibigay sa intramuscular o intravenous na ruta. Ang matagumpay na paggamot sa bumetanide kasunod ng istansiya ng mga reaksiyong alerdyi sa furosemide ay nagmumungkahi ng isang kakulangan sa cross-sensitivity. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, bukod sa mga kinakailangang epekto nito, ang Bumex ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerhiya - pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila o lalamunan, malubhang pagkahilo, problema sa paghinga; tuyong bibig, uhaw, pagduduwal, pagsusuka; pakiramdam na mahina, antok, hindi mapakali, o pagkahilo; mabilis o hindi pantay na tibok ng puso; sakit sa kalamnan o kahinaan; madaling magkapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan; o pagkawala ng pandinig. Kung nangyari ang alinman sa mga ito, ihinto ang paggamit ng gamot na ito at humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mga sumusunod ay hindi gaanong malubhang epekto, na problema lamang kung nagpatuloy o lumala:banayad na pagduduwal o sakit sa tiyan; sakit ng ulo; pagkahilo; o banayad na pangangati o pantal sa balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik sa bumetanide, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng anumang mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, sakit sa atay, gota, lupus, o diyabetis. Dahil ang Bumex ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...