Bupropion


Sandoz Limited | Bupropion (Medication)


Desc:

Ang Bupropion ay isang gamot na antidepressant. Ang Bupropion ay ginagamit upang gamutin ang pangunahing depresyon na karamdaman at pana-panahong nakakaapektong karamdaman na tumutulong sa mga tao na ihinto ang paninigarilyo sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga cravings at iba pang mga epekto sa pag-alis. Ito ay isang gamot na inirereseta lamang at dapat gamitin nang eksakto tulad ng ipinag-utos ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. ...

Side Effect:

Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:sakit ng ulo o migraine; mga problema sa pagtulog (insomnia); pagduduwal, pagsusuka, tibi, tuyong bibig; pagkahilo, panginginig (pagyanig); mga pagbabago sa ganang kumain, pagbaba o pagtaas ng timbang; banayad na pangangati o pantal sa balat, nadagdagan ang pagpapawis; o pagkawala ng interes sa sex. Mas bihira, ngunit ang mga malubhang epekto ay:nagbabago ang mood o pag-uugali, pagkabalisa, pag-atake ng sindak, o kung sa palagay mo ikaw ay nakakaramdam ng pagiging impulsido, iritado, pagsungit, agresibo, hindi mapakali, sobrang aktibo, depresyon, seizure (kombulsyon); malubhang paltos, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; lagnat, namamaga na mga glandula, pantal o pangangati, sakit sa kasukasuan, o pangkalahatang karamdaman na sakit; pagkalito, problema sa pag-iisip nang mabuti; o mga guni-guni, hindi pangkaraniwang kaisipan o pag-uugali. Kung napansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito, humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mga seizure, o isang karamdaman sa pagkain tulad ng anorexia nervosa o bulimia. Dahil ang Bupropion ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas na aktibidad na ito. Ang alkohol ay maaaring gumawa ng mga epekto mula sa bupropion, samakatuwid ay ipinagbabawal ang pagkuha ng maraming halaga. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...